Gjennomslag for jordmødrene

Jordmorforbundet og NSF har sikret viktig gjennomslag for økning i øremerkete midler til flere kommunejordmødre i Statsbudsjettet.

– Vi er veldig fornøyd med økningen, det var nødvendig, sier Hanne Schjelderup, leder for jordmorforbundet.

– Det har blitt argumentert for at jordmortjenesten må styrkes for å løse den prekære jordmormangelen. Vi vil sikre at alle foreldre får hjemmebesøk av jordmor - det får bare tre av ti i dag. Dette vil også øke tilgjengeligheten på jordmortjenesten for gravide barselkvinner, nyfødte og nybakte familier. Vi ønsker også å sikre at flere fødende med reisevei over 90 minutter får jordmorfølge til fødeavdelingen, sier Schjelderup.

Større forutsigbarhet

Regjeringen har lyttet til NSFs bekymringer om at midlene har vært tidsbegrenset til ett år. Tilskuddet vil nå være treårig under forutsetning av Stortingets tilslutning til Prop. 1 S.

– Det gjør tildelingen enklere og gir større forutsigbarhet for helsetilbudet i kommunene og ikke minst jordmødrene som ansettes, forteller forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

I tillegg kan det gis støtte til administrativt støttepersonell. En annen viktig endring er at omgjøringen av tilskuddet fra 2021 blir et rent lønnstilskudd til årsverk for jordmødre.

– Jordmorforbundet vil at dette skal kobles sammen med normeringsarbeidet for jordmortjenesten som pågår. NSF vil følge nøye med, og komme med innspill til innretningen av midlene, sier Schjelderup.

Til sammen utgjorde tilskuddsordningen Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 422,1 mill. kroner i 2020. Av dette var 40 mill. kroner øremerket jordmorkompetanse i kommunene. I år har regjeringen bevilget til sammen 425 mill. kroner til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 2021, der 35 mill. kroner av midlene går til utvikling av digital helsestasjon.

Det foreslås også å øke øremerket beløp til jordmorårsverk innenfor tilskuddsordningen til 60 mill. kroner i 2021 for å ytterligere styrke jordmorkompetansen i kommunene. For å sikre at jordmorutdanningen møter behovet til kompetanse så skal utdanningen inkluderes og revideres i nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).