Hardt arbeid og gjennomslag i Kvinnehelseutvalget

Hanne Charlotte Schjeldrup

Hanne Charlotte Schjelderup, leder for Jordmorforbundet NSF.

Schjelderup, som er leder for Jordmorforbundet NSF, har sittet i Kvinnehelseutvalget. Forrige uke overleverte utvalget NOU-rapporten «Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Det har vært to intense år. Jeg er veldig stolt over arbeidet vi har lagt ned, og ikke minst resultatet. Spesielt fornøyd er jeg med å ha bidratt til store gjennomslag på vegne av landets jordmødre og sykepleiere.

Styrket svangerskaps- fødsels- og barselomsorg

Schjelderup forteller at hun har vært særlig opptatt av tilbudet i svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen.

– Økende forskjeller i tilgjengelige fødetilbud til alle kvinner i hele landet skaper usikkerhet og utrygghet hos gravide. Slik sett var det viktig for meg å få på plass en rekke tiltak som styrker fødetilbudet og sikrer likt helsetilbud til befolkningen.

Hun forteller at endret finansieringsmodell i fødselsomsorgen til forløpsfinansiering er et viktig gjennomslag.

– Det vil være nøkkelen til å sikre et styrket fødetilbud i framtiden. Ny finansiering må utvikles som et øremerket tilskudd som tar utgangspunkt i at kvalitetskravene i fødselsomsorgen ligger til bunn. Vi har fått gehør også hos helseministeren og Helsedirektoratet som påpeker at dette er en god løsning.

De grunnleggende strukturene må endres

Flere av tiltakene utvalget foreslår, er rettet mot å endre de grunnleggende strukturene og prioriteringene innenfor dagens helse- og omsorgssektor.

– Kvinner og menn har ulik biologi, de lever ulike liv og rammes ulikt av sykdom. Dette perspektivet må for fremtiden ligge til grunn for å sikre gode helsetjenester. Kvinnehelse må gå fra å være et særhensyn til å bli en integrert del av helsevesenet vårt, avslutter Schjelderup.

Kvinnehelseutvalget foreslår at det avsettes 1 milliard kroner for å styrke kvinners helse og kjønnsperspektiver i helse. Det er behov for flere systematiske tiltak på tvers av sektorer.

 • Noen av Kvinnehelseutvalgets anbefalinger

  • Sikre trygg og god svangerskaps-, fødsels- og barseloppfølging uavhengig av bosted
  • Styrke lavterskeltilbudet for mødrehelse i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  • Sikre systematikk i arbeidet med å kartlegge og følge opp psykiske helseplager under graviditet og etter fødsel.
  • Prioritere arbeidet med å innføre ny finansieringsmodell for fødselsomsorgen
  • Øke finansiering av forskning knyttet til kvinners helse
  • Styrke Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
  • Lyse ut midler til etablering av flere nasjonale senter for forskning på kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv
  • Etablere en tverrdepartemental arbeidsgruppe for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv
  • Opprette en sentral fagenhet for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv
  • Sikre befolkningen tilgang til gode helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi
  • Gjennomgå og oppdatere nasjonale retningslinjer for sykdommer og helsetilstander som rammer kvinner
  • Gjøre prevensjon gratis for alle under 25 år
  • Styrke tilbudet om flerkulturell doula for gravide
  • Sikre papirløse gravide rett til helsetjenester i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel
  • Bedre oppfølging etter provosert abort og spontanabort
  • Prioritere elektronisk helsekort for gravide
  • Styrke helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten
  • Oppnevne et offentlig utvalg som ser særlig på kvinners arbeidshelse
NOU: Kvinnehelseutvalget
NOU-rapporten «Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse»

Les NOU-en: Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse