Nødvendig og godt om kvinnehelse

Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet NSF og medlem av kvinnehelseutvalget, sammen med Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder NSF

Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet NSF og medlem av Kvinnehelseutvalget, sammen med Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder NSF.

– Jeg har håp om en debatt der vi kan se på de store grepene, både i helsetjenesten og samfunnet som helhet. Med det mener jeg samfunnsstrukturer, finansieringsordninger, lovgivning, forskning og arbeidsliv, sier hun.

Kvinnehelseutvalget la i dag fram en omfattende og grundig rapport, som gir et grunnlag for en nødvendig debatt om kvinnehelse. Norsk Sykepleierforbund er fornøyd med at utvalget har klart å få med bredden i utfordringsbildet, men også at de peker på viktige hindre for god kvinnehelse på samfunnsnivå. Norsk Sykepleierforbund forventer at kvinners helse nå blir politisk prioritert, også i budsjettene.

– Kvinnehelseutvalget kommer ikke med noe som er overraskende eller ukjent for oss. Det er likevel en viktig rapport for den viser fram hele utfordringsbildet, og får fram hvordan og hvorfor kvinnes helse systematisk blir nedprioritert. Når kjønnsperspektivet mangler over alt i samfunnet så usynliggjør det at kvinner og menn lever ulike liv. Menn og menns liv blir normen, og det gjenspeiler seg også i lovgivningen. Allerede i 1999 var det en NOU som pekte på at kunnskap om kvinners helse er mangelfull og dårlig integrert i helse- og omsorgstjenesten. Det er påfallende at også et regjeringsutnevnt utvalg 24 år senere konkluderer med det samme. Nå må det skje noe, vi kan ikke risikere at vi i år 2047 fortsatt står på samme sted, sier Larsen.

Arbeidshelse må være en del av kvinnehelsebegrepet

Det ser ut som at utvalget i stor grad har vektlagt mye det samme som Norsk Sykepleierforbund har spilt inn i vårt høringsinnspill, det er vi selvsagt fornøyd med. Det foreslås tiltak innen både tjenesteutvikling og finansiering, seksuell og reproduktiv helse, kvinnesykdommer, psykisk helse og rus, vold og overgrep samt et særlig søkelys på minoritets- og urbefolkningskvinners helse.

– Dessverre hadde ikke kvinnehelseutvalget kapasitet til å inkludere arbeidshelse i sin rapport. Det er synd, for arbeidshelse må være en integrert del av kvinnehelsebegrepet. Kvinner deltar i arbeidslivet på linje med menn, men de jobber i andre yrker og sektorer og under andre arbeidsbetingelser. Det er bra at det foreslås et nytt utvalg som skal se spesifikt på arbeidshelse, men vi hadde håpet på raskere framgang på feltet. Det trenges blant annet ikke et nytt utvalg for å oppdatere reglene om yrkesskadeerstatning og yrkessykdom slik at de også dekker skader og sykdommer som er typisk i kvinnedominerte yrker.

Sykepleiere er en stor yrkesgruppe som består av 90 % kvinner. Gode rammebetingelser og arbeidsforhold for sykepleiere vil føre til bedre kvinnehelse for sykepleiere, men også for de kvinnene vi jobber med og for. Skal vi møte utfordringene med tilgang på helsepersonell som bla.

Helsepersonellkommisjonen peker på er ivaretakelse og styrking av en kvinnedominert helsesektor et avgjørende bidrag, sier Sverresdatter Larsen.

Informasjon til journalister:

Nestleder i NSF, Kai Øivind Brenden vil væretilgjengelig for intervju i Oslo.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen vil kunne intervjues over telefon eller e-post.
Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Marianne H. Øien, tlf 99000872 / maroie@nsf.no.

Pressevakt Norsk Sykepleierforbund: 90803484 (ikke send sms)