Norsk Sykepleierforbunds hovedkrav til ny regjering

–Vi har prioritert tre hovedsaker når vi har gitt innspill. Dette er viktige områder for sykepleiere og helsevesenet, der vi også vet at partiene står nære oss.
Samtidig fortsetter vi selvsagt arbeidet for andre viktige saker året gjennom, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. 

Beholde og rekruttere livsviktig kompetanse

Mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere truer de offentlige helsetjenestene. Det utgjør en trussel mot pasientsikkerheten og gir pårørende og ansatte stor belastning. Høyt frafall og sykefravær, utstrakt bruk av deltid og vikarbruk står i veien for en stabil bemanning.

Det trengs effektive virkemidler som sikrer at ressurser og livsnødvendig kompetanse når fram over hele landet, og der behovene er størst. Norsk Sykepleierforbund mener vi trenger en opptrappingsplan for helse- og omsorgstjenesten (eventuelt utarbeidet av en helsepersonellkommisjon) som sikrer bærekraftig bemanning, kompetanse og finansiering, i tillegg til nasjonale standarder for bemanning i sykehjem og hjemmetjenester.

Øke finansieringen av sykepleierutdanningen

Vi må styrke finansieringen av sykepleierutdanningene på både bachelor- og mastergradsnivå. Det er en forutsetning for å kunne utdanne sykepleiere og spesialsykepleiere med en kompetanse og i et omfang som er i tråd med utviklingen i helsetjenesten.

Bedre finansiering vil kunne gi mer veiledning i praksisstudiene, som i dag er flaskehalsen for utdanningstakten. Det kan gi oss mer teknologi, slik at vi kan drive mer simuleringstrening, og flere lærerressurser til å utdanne flere sykepleiere.

Det må etableres et finansierings- og styringssystem som sikrer kvalitet og kapasitet i undervisningen og praksisstudier i hele landet.

Like yrkesskaderegler

Vi trenger like yrkesskaderegler for sykepleiere og andre kvinnedominerte yrkesgrupper som for de mannsdominerte.
Reglene om yrkesskadeerstatning og yrkessykdom må oppdateres slik at de også dekker skader og sykdommer som er typiske i kvinnedominerte yrker, som sykepleie.

Likestillingsutfordringene er godt dokumentert i statistikk og forskning. Like mange kvinner som menn melder yrkesskader til NAV. Likevel er 7 av 10 som får godkjent yrkesskade menn. Ved yrkessykdommer er kjønnsforskjellen enda større; 9 av 10 som får godkjent yrkessykdom er menn.