Nullvisjon fordrer økonomiske virkemidler

NSF mener regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord er god, men påpeker at planene må følges opp med økonomiske virkemidler.

Det var torsdag regjeringen la fram sin handlingsplan for forebygging av selvmord, der de presenterer en «nullvisjon» for selvmord. Nullvisjonen skal bidra til at det arbeides mer kunnskapsbasert og systematisk for å redusere antall selv­mord.

Handlingsplanen består av seks hovedmål.

 1. Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet.
 2. Trygg kommunikasjon om selvmord.
 3. Begrenset tilgang til metode for selvmord.
 4. God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko.
 5. Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord.
 6. Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmords­forebygging.

NSF har gitt innspill til, og støttet utvikling av, planen og fått gjennomslag for viktig områder. Vi er svært fornøyd med tiltak som videreutvikling av lavterskel helsetjenester (rask psykisk helsehjelp), etablering av livskrisetiltak på blant annet legevakt, og behov for helhetlige koordinerte tjenester som forplikter på tvers av tjenester og nivå.

 Andre konkrete tiltak er:

 • En pilot for hvordan hvert enkelt selvmord både utenfor og innenfor helse- og omsorgstjenesten kan kartlegges, og deretter utforme anbefalinger for videre kartlegging på nasjonalt nivå.
 • Helsestasjonenes skolehelsetjeneste skal gjøres mer digitalt tilgjengelig.
 • Tilrettelegging for tettere oppfølging av pasienter før og etter utskriving fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehand­ling, herunder økt tilgang til bruker­styrt seng.
 • Sørge for at pasienter som innlegges og behandles for somatiske tilstander som kan relate­res til et selvmordsforsøk blir vurdert for selvmordsrisiko av helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse.
 • Sørge for at somatiske enheter har selvmordsforebyggende kompetanse og samarbeid med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling om pasienter med somatiske tilstander.
 • Sikre gode overgan­ger og samarbeid mellom tjenester, ved utskriving og i videre oppfølging. Pasienter som skrives ut etter selv­mordsforsøk skal få tilbud om krise­plan og oppfølging i tråd med pakke­forløpene.
 • Styrket tjenestearbeid med hensyn til ivaretakelse og oppfølging av etterlatte ved selvmord, inkludert barn, og bidra til at dette inngår i tjenestenes helhetlige arbeid.

Vi synes dette er gode intensjoner, men uten prioritering av ressurser i form av fagfolk og økonomi er det lite handlekraftig.