Takket sykepleierne for innsatsen

Bjørn Guldvog

- Jeg er glad for at helsedirektøren ser og anerkjenner den jobben sykepleierne, både i kommunene og på sykehus, har gjort og fortsatt gjør i denne pågående pandemien. Den anerkjennelsen blir viktig i tida framover for å sikre fortsatt livsnødvendig kompetanse i et sterkt offentlig helsesystem, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Det var mange punkter på agendaen for dagens kontaktmøte. Blant annet snakket de om behovet for fullverdige masterutdanninger, utredning av behovet for sykepleier med klinisk breddekompetanse i sykehus, status for arbeidet med promoteringstilskudd og lønnstilskudd til avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) i kommunehelsetjenesten, oppdrag om system for å monitorere tilgang på og behov for sykepleiere, og hvordan Helsedirektoratet ser på oppdraget fra Helsedepartementet om å utrede etableringen av Chief Nurse Officer innen sykepleie og jordmorfag.

- Det er veldig viktig for Norsk Sykepleierforbund å ha slike møter med Helsedirektoratet. Her får vi diskutert og utvekslet informasjon om en rekke temaer, sier Sverresdatter Larsen.

- Helsedirektoratets arbeid med å utrede og monitorer tilgang til og behovet for sykepleier er viktig. Dette arbeidet kan bidra til å styrke nasjonenes beredskap for fremtidige kriser, samt gi oss en oversikt over hvilke ressurser som finnes i dag. I tillegg til den soleklare verdien for pasientsikkerhet og kvalitet på tjenestene. Norsk Sykepleierforbund har vært involvert i dette arbeidet både med både rådgivere og faggrupper, fortsetter Sverresdatter Larsen.

I forrige uke ble det klart at helseminister Bent Høie vil prioriterer en nasjonal sjefsykepleier og en nasjonal sjefjordmor i statsbudsjettet som legges frem i dag. Helsedirektoratet har oppgaven med å utrede etableringen av disse rollene.

- Etableringen av disse rollene er vi særs glade for, men det er viktig at rollene gis innhold nasjonalt, rammer og myndighet gjennom beslutningsprosesser. Dette tok vi opp med direktoratet og Guldvog i dag, sier Sverresdatter Larsen.