Våre innspill til nasjonal helse- og samhandlingsplan

Bilde av person som skriver på tastatur

Nasjonal helse- og samhandlingsplan skal være en stortingsmelding som omfatter både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Et overordnet mål for meldingen er å sikre sømløse pasientforløp og gode tjenester i hele landet.

Våre viktigste innspill

  • Integrerte tjenester og tverrfaglige team som pasientsentrerte helsetjenesteteam og primærhelseteam må etableres over hele landet.
  • Avansert klinisk allmennsykepleie må tas i bruk i kommuner og sykehus for å sikre forsvarlig oppfølging av det økende antall skrøpelige eldre og personer med kroniske lidelser. Planen må understøtte dette.
  • Helsemyndighetene må understøtte en langsiktig, helhetlig og kunnskapsbasert utvikling i helsetjenestene. Stikkord er organisering, kompetansestyring og ansvars- og oppgavedeling mellom ulike personellgrupper.
  • Sykepleiermangelen må løses. Det trengs nødvendig oversikt nasjonalt, regionalt og lokalt over behovet for og tilgangen på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre i hele helse- og omsorgstjenesten, som grunnlag for å dimensjonere og fordele utdanningskapasitet og utdanningsstillinger. Spesialistgodkjenning vil på sikt bidra til dette.
  • Helse- og omsorgstjenestene må være attraktive arbeidsplasser. Arbeidstidsordninger, arbeidsbelastning, lønn, og ikke minst nærledelse og faglige utviklingsmuligheter må sikre at unge søker seg til sektoren og blir der.
  • Det må iverksettes konkrete tiltak for å styrke ledere. Økt kompetanse, rammer og beslutningsmyndighet, samt kapasitet til å drive faglig ledelse på pasientnært nivå, i både kommuner og spesialisthelsetjeneste.
  • Det må etableres fleksible utdanningstilbud av god kvalitet i distriktene- fra fagbrev og fagskole, til sykepleierutdanninger på bachelor- og masternivå.
  • Det må utvikles en sammenhengende og helhetlig psykisk helsetjeneste, som ivaretar både psykisk og somatisk helse. Det må utvikles veiledningsmateriell med en rolle- og ansvarsbeskrivelse knyttet til den nye masteren for sykepleiere innen psykisk helse, rus og avhengighet.
  • Det må utvikles en plan for en samlet og helhetlig svangerskaps, fødsels og barselomsorg, som sikrer tilgang til jordmorkompetanse.

Les hele høringssvaret