Viktig gjennomslag for bedre fødselsomsorg

Kristin Holanger, Bent Høie og Helene Normann Furnes.

– Vi er svært fornøyde med at helseminister Bent Høie (H) nå gir tydeligere signaler til sykehusene om å prioritere fødselsomsorgen. Dette er et gjennomslag for oss, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

Jordmorforbundet vil understreke at fødselsomsorgen holder høy kvalitet i internasjonal sammenheng. Likevel er det flere rapporter, samt Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse, som taler for at denne delen av helsetjenesten kan forbedres på viktige områder.

Jordmorforbundet har lenge varslet om at jordmødre opplever økt belastning på jobb. Dette er en konsekvens av sterk sentralisering av fødetilbudet uten tilstrekkelig oppbemanning på få gjenværende fødeenheter og en fødepopulasjon i endring som er sykere og eldre enn tidligere.

- Det er med stor glede at regjeringen har tatt bekymringen vår på alvor, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

Jordmormangel

Etter at Jordmorforbundet varslet helseministeren om alvorlige utfordringer, bestilte regjeringen nylig en full gjennomgang av fødselsomsorgen. Rapporten «Endring i fødepopulasjonen og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem», som ble ferdig i mars i år, viser alvorlige funn for både sykehus, kommune og følgetjeneste.

Den påpeker stor jordmormangel og at en underfinansiert fødselsomsorg gir store utfordringer i kvaliteten på fødetilbudet som gis. Jordmorforbundet har vært svært delaktig i dette arbeidet som er ledet av regjeringen i samarbeid med Helsedirektoratet og fagmiljøet. Bakgrunn for våre innspill har blant annet vært basert på funn fra NSF Jordmorforbundets nasjonale medlemsundersøkelse:

  • Over 60 prosent av jordmødrene ved landets store kvinneklinikker har vurdert å slutte som følge av stort arbeidspress.
  • Over 90 prosent av jordmødrene sier at de ikke greier kravet om en-til-en omsorg av kvinner i aktiv fødsel.

Tydeligere signaler

Som en konsekvens av rapporten gir regjeringen nå altså beskjed til RHFene i revidert oppdragsdokument for 2020 et eget oppdrag om å følge opp kompetanse og ressursbehov dokumentert i rapporten.

–  Når helseminister Bent Høie (H) i dagens møte gir tydeligere signaler til sykehusene om å prioritere fødselsomsorgen tilstrekkelig er det takket være en grundig jobb fra Jordmorforbundet. Kuttbudsjetter og skjulte effektiviseringskrav har ført til nedbemanning, sommerstenging og nedleggelse av fødetilbud flere steder i landet. Jordmødre er lei av å få beskjed om å løpe fortere. Mangelen på jordmødre merkes tydelig i praksis og har betydning for å beholde kompetente jordmødre i arbeid, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

I etterkant av rapporten har regjeringen i tillegg bestemt at veilederen «Et trygt fødetilbud» som kom ut i 2010 revideres av Helsedirektoratet i samarbeid med fagmiljøet. Der skal seleksjonskriterier gjennomgås på de ulike nivåene i fødetilbudene. Det skal også lages en modell for normtall i jordmortjenesten basert på retningslinjer for bemanning på nyfødtintensiv. Jordmorforbundet har god tro på at revidert veileder vil bli et godt verktøy for kvalitetsutvikling og kvalitetsarbeid i helsetjenesten og gi grunnlag for utvikling av et enda bedre og mer forutsigbart fødetilbud med kvalitet i alle ledd.

Et trygt fødetilbud

Ny veileder «Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen» vil gi et faglig grunnlag for videre utvikling av fødetilbudet. Jordmorforbundet vil presisere at kravene til kvalitet, herunder pasientsikkerhet, skal være de samme over hele landet. Kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor i aktiv fase av fødselen har vist seg å være en viktig faktor for å fremme normale fødselsforløp enten fødselen foregår på fødestue, i fødeavdeling eller på kvinneklinikk. Arbeidsbelastningen rapporteres å være størst ved de største klinikkene. Her bør bemanningen på jordmorsiden økes slik at kvinner som føder på store klinikker kan få det samme tilbudet om tilstedeværelse som en klarer å tilby ved mindre enheter.

Jordmorforbundets leder Hanne Schjelderup og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen er invitert på møte med i Helse- og omsorgsdepartementet 23. juni for å legge en felles strategi sammen med helseministeren og regjeringen for å følge opp dette viktige arbeidet med å styrke landets fødselsomsorg.