Nyresykepleiere

NSFs faggruppe for nyresykepleiere

   NSFs Faggruppe for Nyresykepleiere er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling og spre kunnskap om sykepleie og behandling av pasienter med nyresvikt. 

Siste nyheter fra Nyresykepleiere

Generalforsamling 2019

Innkalling til Generalforsamling 27.mars 2019. Se link.

Seminar 29-30.november 2018

Direktoratet for e-helse har gitt en anbefaling om at International Classification for Nursing Practice (ICNP) skal brukes i kombinasjon med SNOMED CT som terminologi for sykepleiepraksis, se vedlagt lenke: https://ehelse.no/nyheter/anbefaling-terminologi-innen-sykepleiepraksis

Dette er svært gledelig og en seier for sykepleietjenesten. Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har bevilget ressurser til formidling og spredning for å gjøre ICNP kjent og for å skape etterspørsel blant sykepleiere og sykepleieledere. Faggruppene er en viktig del av utvikling og implementering av ICNP. Vi ønsker derfor å formidle kunnskap om ICNPs viktighet og bruk innen faggruppene. 

I den forbindelse skal Fag- og helsepolitisk avdeling og Sentralt fagforum i NSF arrangere et todagers seminar 29.–30. november 2018. Seminaret arrangeres på Comfort Hotel Runway på Gardermoen. Vi starter med lunsj kl 11.30 den 29. november og avslutter med lunsj kl 13.00 dagen etter.

Målgruppen er faggruppenes ledere, styremedlemmer og medlemmer. Vi har reservert 2 plasser per faggruppe til seminaret, og ønsker at medlemmer med spesiell interesse for dokumentasjon og teknologisk utvikling kan delta. Dersom noen faggrupper ikke benytter sine plasser vi disse kunne benyttes av andre faggrupper. Vi håper medlemmer fra din faggruppe kan delta. Frist for påmelding er 1. november.

Programmet er under utvikling, men her er noe av innholdet:

Hvorfor er strukturert dokumentasjon av helsehjelp viktig?

Torunn Wibe, seniorrådgiver NSF

Standardiserte veiledende planer med ICNP fra prosjekt i kommunehelsetjeneste

Merete Lyngstad, spesialrådgiver NSF

Konseptutredning om sykepleietjenesten og terminologi

 

Hva er ICNP og hva er nytteverdien?  

Kathy Mølstad

En samling av begreper

Lene Laukvik, Førstelektor og phd stipendiat,UiA

Norsk Senter for ICNP

Mariann Fossum, Professor i sykepleie, UiA

Kvalitetsindikatorer og pasientsikkerhet – bruke dokumentasjon til grunnlag for kvalitetsindikator

 

Øyvind Nordbø, spesialrådgiver NSF

 

Påmelding: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4017106/540896

 

NSF dekker opphold og Sentralt fagforum dekker reise som er bestilt tidligst mulig med rimeligst mulig offentlige transportmidler/kollektiv. Bruk av privatbil må forhåndsavklares. Ved andre spørsmål, vennligst kontakt Ine Myren Nesbø, ine.myren.nesbo@nsf.no

Stipend 2019

Stipend 2019

Ønsker du å delta på kurs/seminar? Styret i faggruppen ønsker nå å dele ut totalt 4 stipend til fagutvikling a 5000 kr. To stipend deles ut på våren og to deles ut på høsten.Kurset du/dere ønsker å delta på må være relatert til nyrefaget og vi ønsker da at du/dere bidrar med et referat fra kurset som vi kan publisere i Nyrenytt. Søknad kan sendes til leder i faggruppa: kaigunnar@gmail.com. Søknadsfrist: 1.januar og 1. juni. Det er viktig å ha avklart med arbeidsgiver om du får permisjon for å delta på det arrangementet du søker stipend til, og om du evt. får dekket noen av utgiftene. Stipendet kan søkes av alle medlemmer av NSFFNS. Den som søker må ha vært medlem minst 3 år og må ha betalt kontingenten for inneværende år Stipendmottaker kan ikke motta nytt reisestipend før etter minst 4 år. Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om. Kostnadsoverslag av reiseutgifter vedlegges søknaden. Den som tildeles stipend skal levere regning med orginalkvitteringer. Den enkelte får utbetalt den sum man har orginalkvitteringer på, inntil kr. 5000,-. Regningen skal sendes økonomiansvarlig i NSFFNS når reisen er gjennomført og senest 1 måned etter dette. Stipendet utdeles etterskuddsvis når originalkvitteringer er mottatt av økonomi ansvarlig. Søknaden med begrunnelse må inneholde navn, e-post adresse og arbeidssted.

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i 2018

Vedlagt finner du utlysningstekst og mal for prosjektplanen til tildelingen 2018.

 Husk at alle søknader skal først anbefales og  prioriteres av styret i den/de aktuelle faggruppene før styret sender søknaden til; fagutviklingsmidler2018@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no  Innsendelsesfrist til arbeidsrommet er 15.mai 2018

Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes.

Ønsker du å delta på kurs?

Faggruppen for nyresykepleiere har mottatt en fantastisk gave. :-) Mannen som har tatt kontakt med oss opplyser at han som pasient kom i kontakt med flere nyresykepleiere og at han ble imponert over det han så. Det var en gjennomgående profesjonalitet, empati og serviceinnstilling som hjalp godt i en vanskelig tid. Han ønsker å gi noe tilbake. Han har derfor donert 100 000 kroner til faggruppen! :-)

 

 

Samarbeidsmøte

Pancreas- og øycelletransplantasjon 07. februar 2018

Link til påmelding Vårkurs 2018.

Trykk her    https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3639311/10510

Husk at du må være innlogget før du trykker !

Disputas

 Käthe Birgitte Meyer - Transplantasjon

Utlysning

Utlysning- Midler til forskning fra LNTs forskningsfond.

VÅRKURS 2018

Vi er i full gang med å planlegge neste års Vårkurs.

Dato: 19-20 april 2018.

Hold av disse dagene! :-)

Nyreveilederen

Ønske om funksjonsbeskrivelse/veileder.

Kalender 2017/2018

Kalender 2017/2018

Foredrag fra Vårkurs 2017

Nå er noen av foredragene fra årets Vårkurs lagt ut. Dere finner dem under linken "Informasjon etter kurs"

Hjemmedialysekonferanse i Tromsø.

Meld dere på! :-)

Kalender 2016/2017

Kalender 2016/2017

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom

Denne uka startet 19 sykepleiere på videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom. Styret i faggruppa ønsker de lykke til! :-)

Vårkurs 2017.

Vi er i full gang med å planlegge neste års vårkurs.

Datoene blir 30-31. mars 2017.

Hold av disse dagene! :-)

Betaling av medlemskontigent

Hei alle sammen!

Litt praktisk informasjon.

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres.  

Ordningen blir som følger: 

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Utmelding må skje innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.

 

Ny web.applikasjon

Hei alle sammen.

Rådet for sykepleieetikk har laget en web. applikasjon som kan lastes ned på telefonen. Lenken er: http://yrkesetikk.nsf.no

 

Kalender 2015/2016

24.oktober 2015 Donasjonsdagen

27.november 2015 Samarbeidsmøte (nyre) Rikshospitalet

20.Januar 2016 Samarbeidsmøte (pancreas) Rikshospitalet

27.februar-1.mars 2016 ISPD congress, Australia

10. mars 2016 Verdens nyredag

21.-22. april 2016 Vårkurs NSFFNS, Oslo

11.-13. mai 2016 XXVIII Congress of the Scandinavian Transplant Society, Stockholm

7.- 10. juni 2016 UK Kidney Week

Verden Nyredag 13.mars 2014

Verdens Nyredag 13. mars 2014.

Kronisk nyresvikt er et økende problem både internasjonalt og i Norge. På verdensbasis er nesten en av 10 rammet av en eller annen form for nyreskade. Helsekostnadene er store for de med alvorlig nyresvikt, særlig for de som har behov for dialysebehandling. Det er et udekket behov for nyretransplantasjoner.

I 2011 lagde FN en resolusjon for forebygging og kontroll av kroniske, ikke-smittsomme sykdommer. Nyresykdommer er på linje med hjertesykdommer, diabetes og høyt blodtrykk når det gjelder dødsårsaker. Beklageligvis er livsstilsfaktorer en viktig årsak til disse sykdommene, eksempelvis røyking, mangel på fysisk aktivitet, overvekt og usunt kosthold. Sannheten er at denne gruppen sykdommer legger beslag på store deler av våre helseressurser. Vi trenger en samlet innsats for å stoppe denne epidemien av kroniske sykdommer. Også EU-rådet har bedt om dette, og vi er i posisjon til å respondere.

Den 13. mars 2014 markeres Verdens Nyredag av millioner av mennesker i over 150 land verden over. På denne dagen står medisinsk personale, pasienter og samfunnet sammen for å skape oppmerksomhet omkring nyrehelse og forebyggelse av nyresykdommer, og for å fremme oppmerksomheten omkring organdonasjon.

Vi vil oppfordre dere alle til å bidra til å skape oppmerksomhet omkring kronisk nyresykdom ved blant annet å informere om at:

-           Det er et helseproblem som rammer folk i alle aldre, men særlig og i økende grad de eldre.

-          Legger beslag på store deler av helsebudsjettet, spesielt er dialysebehandling som mange får behov for, kostbart, men også lettere grader av nyresvikt og transplantasjon krever tett medisinsk oppfølging og dyre medisiner.

-          Nyretransplantasjon er, dersom den er medisinsk forsvarlig å gjennomføre, den beste behandling for alvorlig kronisk nyresvikt. Både pasienten og samfunnet blir spart for den store byrden dialysebehandling er. Et velfungerende system for organdonasjon er derfor helt sentralt.

-          De vanligste årsaker til kronisk nyresvikt er diabetes og høyt blodtrykk. Dette er sykdommer som i stor grad er kostholds- og livsstilsrelatert. Ved å gjøre noe med disse risikofaktorene kan man bidra til å redusere forekomsten av kronisk nyresvikt.

 

På vegne av Landsforeningen for Nyresyke og Transplanterte (LNT) og Norsk Nyremedisinsk Forening (NNF)

Lars Skar                                           Egil Hagen

Leder LNT                                         Leder NNF

Vårkurs 2014

Hei.

 Vårkurset til NSF faggruppe for nyresykepleiere tar i år for seg

 «Diabetes og den nyresyke pasienten».

 Her er det mye interessant stoff, og vi har mange, gode og engasjerte forelesere!

Datoene er 24.-25.april, hold dem av og meld deg på.

Her er programmet og praktiske opplysninger.

 Vi håper at det er riktig mange som får anledning til å dra på kurset. Fint om dere også kan bringe dette videre til sengeposter, poliklinikker og eventuelt satelitter til dere som har det.

Vi i styret ønsker dere velkommen til kurs!

 Hilsen for styret i NSFFNS

 

Britt Dahl

Har du hjertet på rett plass?

Vi trenger flere engasjerte budbringere på Valentinsdagen 14. februar. Bli med på stand, og fortell andre om at organdonasjon redder liv! Det er kjærlighet, det! Du kan godt delta på lørdagen istedet, hvis det passer best.
Vi skal dessuten ha en stand på CC Vest på Lilleaker hele uke 7.
Standen skal bemannes fra kl. 12 - 16 på lørdagene og kl. 15 - 19 på ukedagene.
 
Det blir også stand på Storo Storsenter lørdag 15. februar fra kl. 12 - 16. Kan du en kveld eller dag da er det helt supert! Mer info og påmelding:www.donordag.no.
 
Håper du blir med :-)
 
Med vennlig hilsen
 
Annette Halvorsen
informasjonskoordinator
Stiftelsen Organdonasjon

 

 

Logo

NSFs Faggruppe for Nyresykepleiere ønsker å være en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling og spre kunnskap om sykepleie og behandling av pasienter med nyresvikt. Vi vil delta i arbeidet med videreutvikling av sykepleien til nyrepasienter, i samsvar med fagets utvikling og befolkningens behov.

Slides frå vårmøtet 2014.

Vårkurs for Nyresykepleiere 2014:

Nyresvikt og ernæring, KEF Haaland og Aas.

Ramadan, S.Abedini

Øycelletransplantasjon, H. Scholz

Diabetesføtter og sår, A.Steen

Posttransplantasjonsdiabetes, M. Maurstad

Diabetes og den nyresyke, S.Ayub

Transplantasjon til diabetespasienter, T.Jenssen

Dialyserapporten. Helsedirektoratet

Verdens Nyredag 13.mars 2014

 

Kjære kollega!

Vi kontakter deg nå som ledd i markeringen av Verdens Nyredag 13. mars 2014.

Kronisk nyresvikt er et økende problem både internasjonalt og i Norge. På verdensbasis er nesten en av 10 rammet av en eller annen form for nyreskade. Helsekostnadene er store for de med alvorlig nyresvikt, særlig for de som har behov for dialysebehandling. Det er et udekket behov for nyretransplantasjoner.

I 2011 lagde FN en resolusjon for forebygging og kontroll av kroniske, ikke-smittsomme sykdommer. Nyresykdommer er på linje med hjertesykdommer, diabetes og høyt blodtrykk når det gjelder dødsårsaker. Beklageligvis er livsstilsfaktorer en viktig årsak til disse sykdommene, eksempelvis røyking, mangel på fysisk aktivitet, overvekt og usunt kosthold. Sannheten er at denne gruppen sykdommer legger beslag på store deler av våre helseressurser. Vi trenger en samlet innsats for å stoppe denne epidemien av kroniske sykdommer. Også EU-rådet har bedt om dette, og vi er i posisjon til å respondere.

Den 13. mars 2014 markeres Verdens Nyredag av millioner av mennesker i over 150 land verden over. På denne dagen står medisinsk personale, pasienter og samfunnet sammen for å skape oppmerksomhet omkring nyrehelse og forebyggelse av nyresykdommer, og for å fremme oppmerksomheten omkring organdonasjon.

Vi vil oppfordre dere alle til å bidra til å skape oppmerksomhet omkring kronisk nyresykdom ved blant annet å informere om at:

-           Det er et helseproblem som rammer folk i alle aldre, men særlig og i økende grad de eldre.

-          Legger beslag på store deler av helsebudsjettet, spesielt er dialysebehandling som mange får behov for, kostbart, men også lettere grader av nyresvikt og transplantasjon krever tett medisinsk oppfølging og dyre medisiner.

-          Nyretransplantasjon er, dersom den er medisinsk forsvarlig å gjennomføre, den beste behandling for alvorlig kronisk nyresvikt. Både pasienten og samfunnet blir spart for den store byrden dialysebehandling er. Et velfungerende system for organdonasjon er derfor helt sentralt.

-          De vanligste årsaker til kronisk nyresvikt er diabetes og høyt blodtrykk. Dette er sykdommer som i stor grad er kostholds- og livsstilsrelatert. Ved å gjøre noe med disse risikofaktorene kan man bidra til å redusere forekomsten av kronisk nyresvikt.

Vi håper du kan være behjelpelig med å spre dette budskapet blant kolleger, ledere i helsevesenet, politikere og lokal presse.

På vegne av Landsforeningen for Nyresyke og Transplanterte (LNT) og Norsk Nyremedisinsk Forening (NNF)

Lars Skar                                           Egil Hagen

Leder LNT                                         Leder NNF

Har du hjertet på rett plass?

 

Vi trenger flere engasjerte budbringere på Valentinsdagen 14. februar. Bli med på stand, og fortell andre om at organdonasjon redder liv! Det er kjærlighet, det! Du kan godt delta på lørdagen istedet, hvis det passer best.
Vi skal dessuten ha en stand på CC Vest på Lilleaker hele uke 7.
Standen skal bemannes fra kl. 12 - 16 på lørdagene og kl. 15 - 19 på ukedagene.
 
Det blir også stand på Storo Storsenter lørdag 15. februar fra kl. 12 - 16. Kan du en kveld eller dag da er det helt supert! Mer info og påmelding:www.donordag.no.
 
Håper du blir med :-)
 
Med vennlig hilsen
 
Annette Halvorsen
informasjonskoordinator
Stiftelsen Organdonasjon

 

 

Utlysning av fagutviklingsmidler - 2014

Utlysning av fagutviklingsmidler - 2014- 

  Eg vil presisere at midlene det her kan søkes på er midler som ikkje omfattast av andre stipendordninger i NSF. Det betyr at det ikkje kan søkes støtte til gjennomføring av mastergradsutdanninger og doktorgradsprosjekter.

Håper på mange gode prosjekter! Faget er under stadig utvikling og her kan DU gjere ein forskjell

 

Merk dykk at fristen er satt  til 15 februar 2014.