Julehilsen fra landsstyret

Landsstyret Anestesisykepleierne NSF 2022

Krav om klinisk erfaring før opptak til anestesiutdanning

I Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie var det krav om to års relevant yrkespraksis før opptak. Kravet ble ikke videreført i Nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning som ble iverksatt fra 1. januar 2022. Dette til tross for enhetlige høringsinnspill fra både klinikk og utdanningsinstitusjonene om at dette kravet må beholdes. Landsstyret har jobbet på flere arenaer for å få gjeninnført dette kravet, blant annet gjennom medieinnslag i:

Vår leder Therese har deltatt i møter med både Norsk Sykepleierforbund (NSF), Kunnskapsdepartementet og Helsedirektoratet. Vi gir oss ikke!

Helhetlige masterløp

Landsstyret får hyppige tilbakemeldinger på at det er utfordrende for anestesisykepleiere å fullføre masterløp, når den nasjonale retningslinjen for anestesisykepleierutdanning åpner for at man kan avslutte etter 90 studiepoeng. Mange får ikke permisjon fra arbeidsgiver og det er tøft for nyutdannede anestesisykepleiere å sluttføre masteroppgaven parallelt med full jobb. Dette er også noe landsstyret har stort fokus på. Utdanningen vår har endret seg over tid; fra sykehusintern utdanning, til rammeplanfestet utdanning og nå til masterutdanning.

Landsstyret jobber for at utdanning av anestesisykepleiere skal være helhetlige masterløp i tråd med internasjonale standarder. Også her er landsstyrets medlemmer ute i media: Hvorfor begrenses høyere utdanning for sykepleiere? - Debatt og kronikk - Dagens Medisin, og leder Therese fremmer saken gjennom sin rolle i Sentralt Fagforum, NSF.

Er du masterstudent? Husk at du kan søke stipend fra NSF: https://www.nsf.no/medlemsfordeler-og-forsikringer/stipend-til-videreutdanning-og-mastergrad

Følg i tillegg med på Anestesisykepleierne NSFs hjemmesider for utlysning av stipend der også.

Norsk standard for anestesi

Den reviderte versjonen av Norsk Standard for Anestesi er ennå ikke vedtatt. Landsstyret arrangerer ekstraordinær generalforsamling for å vedta den reviderte versjonen på nyåret. Mer informasjon kommer!

Anestesisykepleiernes nettverk

Vi minner om Anestesisykepleiernes nettverk for fagsykepleiere, ledere, lærere, venøs access og forskere. Nettverkene har omfattende mail-aktivitet, videomøter, og årlige fysiske møter. Ta kontakt med leder i Utdanningsutvalget Rita Stenseth (ritastens(at)gmail.com), leder av Forskernettverket Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (ann.c.leonardsen(a)hiof.no) eller leder i Anestesisykepleierne Therese Jenssen Finjarn (therese.finjarn(a)gmail.com) dersom du innehar en av de nevnte funksjonene og ønsker å være med i et nettverk!

Forskernettverk

Anestesisykepleierne NSF har etablert et eget nettverk for anestesisykepleiere som er aktive forskere. Nettverket hadde fysisk møte i Oslo 29.november 2022.

Spørreundersøkelser

Med jevne mellomrom sender landsstyret ut spørreundersøkelser til dere medlemmer. Resultatene benyttes både i medieinnspill og i møter med representanter fra f.eks NSF eller politikere. Vi håper dere alle vil bidra med deres innspill og erfaringer også i fremtiden!

Vi i landsstyret ønsker alle medlemmer en riktig god jul!