Om Faggruppen

1. januar 2019 byttet vi navn fra helsesøster til helsesykepleier. Faggruppen har en valgt leder i 100 % stilling, en administrasjonskonsulent i 60% stilling og en fagrådgiver i 100% engasjementstilling (1 år) fra 01.09.2020.

Faggruppens formål

 • Skape møteplasser for fag- og kunnskapsutvikling.
 • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet.
 • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggrupper.
 • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.
 • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for vårt fagområde.
 • Fremme folkehelsearbeidet og ta opp til behandling aktuelle spørsmål som vedrører helsesykepleiertjenesten.
 • Tilføre NSFs organisasjonsledd vår faglige ekspertise.
 • Være bindeledd mellom NSFs ledelse og LAH NSFs medlemmer.

Styrende dokumenter

Utmerkelser

Vi har fire utmerkelser for våre medlemmer. Alle medlemmer kan melde inn kandidater og styret vurderer innsendte forslag og avgjøre hvem som får prisene. Prisvinnere er alle medlemmer og blir hedret på festmiddagen på årets kongress.

Kandidater til de ulike utmerkelsene meldes styret innen 1. juni.

Kriterier

 • Helsesykepleiere som har gjort seg særlig fortjent kan av LaHs styre utnevnes til æresmedlem. Som æresmedlem får du fri medlemsavgift i LaH NSF.

 • Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og markedsføre vårt fag og vår profesjon og har bidratt til utvikling av helsesykepleiers fagområde.

 • Prisen skal anerkjenne og verdsette godt lederskap innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og motivere til utvikling og innsats for å fremme god styring og ledelse av både fag og personale. Vinneren setter klare mål for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, har barn, unge og deres familier i fokus, stimulerer til og legger til rette for et godt faglig miljø, skaper og opprettholder et godt arbeidsmiljø, utøver ledelse med høy faglig og etisk standard og er en tydelig samfunnsaktør. 

 • Vinneren har gjort seg spesielt bemerket ved å profilere og formidle helsesykepleierfaget på en positiv måte.  

 1. Last ned skjema (Word)
 2. Fyll inn skjema
 3. Send inn til lah@nsf.no innen 1.juni

Nordisk Samarbeid for sykepleiere som arbeider med barn

NoSB ble stiftet i 1994, og arrangerer årlige samarbeidsmøter. Danmark, Færøyene, Island, Sverige, Grønland, Finnland og Norge er representert.

Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) og Barnesykepleierforbundet (BSF) NSF er begge medlemmer i NoSB. Samarbeidsmøtene er for de valgte representantene fra hver organisasjon.

Fra LaH deltar leder som fast medlem samt nestleder på samarbeidsmøter.

Målsettingen med samarbeidet er å bidra til å spre kunnskap og høyne kompetansenivået hos sykepleiere som arbeider med barn og ungdom og deres familier. Dette være seg om siktemålet er forebyggende, helsefremmende eller behandlende.

Videre skal NoSB være et forum for faglig diskusjon rundt de samme tema, og et nettverk for å stimulere til utdanning, fagutvikling og forskning.

NoSBs medlemmer skal være oppdatert på aktuell utvikling i de nordiske land.

LaH ønsker å oppfordre helsesykepleiere til å sende inn saker som kan være aktuelle å drøfte i et nordisk og internasjonalt perspektiv.

I handlingsplanen har vi en klar målsetting om å videreføre det nordiske samarbeidet, samt etablere kontakt med aktuelle internasjonale organisasjoner. Vi ser det som viktig å ha et internasjonalt perspektiv, og å kunne lære av og dele kunnskap med kolleger i andre land.