Om Faggruppen

Helsesykepleierkongress 2022

Sentralstyret og stab arrangerer helsesykepleierkongress hvert år, i nært samarbeid med lokal komite. Helsesykepleierkongress i 2022 blir avholdt 13.-15. september, med presymposium for ledere 12. september.

Helsesykepleierkongress 2022

Program HK 2022

Faggruppens formål

Landsgruppen for helsesykepleiere er NSFs eldste og største faggruppe i NSF. Sentralstyret består av 8 medlemmer inkludert faggruppeleder.

 • Skape møteplasser for fag- og kunnskapsutvikling.
 • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet.
 • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggrupper.
 • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.
 • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for vårt fagområde.
 • Fremme folkehelsearbeidet og ta opp til behandling aktuelle spørsmål som vedrører helsesykepleiertjenesten.
 • Tilføre NSFs organisasjonsledd vår faglige ekspertise.
 • Være bindeledd mellom NSFs ledelse og LAH NSFs medlemmer.

Organisering

Faggruppen er organisert med et sentralstyre og lokalgrupper. Sentralstyret består av 8 medlemmer, inkludert valgt frikjøpt leder i 100% stilling. I tillegg til sentralstyret har faggruppen en stab, som består av administrasjonskonsulent i 50% stilling og en fagrådgiver i 100% stilling. Faggruppen har 19 lokale faggrupper, som fortsatt er organisert etter fylkesinndeling fra før 2020.

LaH sitt sentralstyre 2021-2023:

LaH
<br><br>

Styrende dokumenter

Lokale grupper i LaH

Lokalgrupper i fylkene er en viktig del av LaH, og det er et tett samarbeid mellom lokalgruppene og sentralt LaH.

Lokalgruppeledere LaH NSF 2020
Lokalgruppeledere 2021

Ressursgrupper i LaH

I 2021 starter LaH opp fire ressursgrupper; Helsestasjon 0-5, Skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom (HFU) og Migrasjon. Mandatet til ressursgruppene er å få frem medlemmenes stemme i aktuelle tema, problemstillinger og uttalelser. Mandatet er å løfte faget og praksis. Det kan være gjennom oppgaver som:

 • Spille inn viktige tema fra sitt fagområde og praksis til sentralstyret.
 • Gi innspill på høringer.
 • Utdype svar på ulike problemstillinger fra medlemmer og andre instanser.
 • Være drøftingspart for sentralstyre innenfor sitt fagområde.
 • Svare på saker for media innenfor fagområdet.

Som medlem i LaH NSF kan du være med i ressursgruppe. Ta kontakt med fagrådgiver i LAH. Ingeborg.Berg.Olstad@nsf.no

Nordisk Samarbeid

Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) er medlemmer av i NoSB, Nordisk Samarbeid for sykepleiere som arbeider med barn. Målsetningen med samarbeidet er å bidra til å spre kunnskap og øke kompetansenivået hos sykepleiere som arbeider med barn og ungdom og deres familier. Dette være seg om siktemålet er forebyggende, helsefremmende eller behandlende.