Om faggruppen

Landsgruppen for helsesykepleiere er NSFs eldste og største faggruppe i NSF. Sentralstyret består av 9 medlemmer inkludert faggruppeleder og fagrådgiver.

Faggruppens formål

 • Skape møteplasser for fag- og kunnskapsutvikling.
 • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet.
 • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggrupper.
 • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.
 • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for vårt fagområde.
 • Fremme folkehelsearbeidet og ta opp til behandling aktuelle spørsmål som vedrører helsesykepleiertjenesten.
 • Tilføre NSFs organisasjonsledd vår faglige ekspertise.
 • Være bindeledd mellom NSFs ledelse og LAH NSFs medlemmer.

Helsesykepleierkongress 2024

LaH NSF har et årlig arrangement som inneholder faglige seminarer og Generalforsamling (GF) for medlemmer av LaH NSF. Helsesykepleierkongressen er et samarbeidsprosjekt mellom LaH sentralstyre og stab, lokal kongresskomite og kongressbyrå. Arrangementet består av en lokalgruppeledersamling, presymposium for ledere for tjenesten, samt 3 dagers helsesykepleierkongress. Helsesykepleierkongressen gjennomføres i uke 38.

Årets helsesykepleierkongress 2024 blir I Trondheim 17.-19. september, med presymposium for ledere 16. september. Kongresshotellet er Scandic Lerkendal.

Mer informasjon vil komme, og mulighet for påmelding vil komme før påske. Sett av datoene og se på mulighet for å søke midler for å delta.

Håper å se deg der!

LaH som organisasjon

Faggruppen er organisert med et sentralstyre og lokalgrupper. Sentralstyret består av 9 medlemmer, inkludert valgt frikjøpt leder i 100% stilling og fagrådgiver.

Fra venstre: Elin Lunde Pettersen, Solveig Dorthea Enger, Anne Mette Røilid Vollan, Tone Dervo, Ann Karin Swang(leder), Jorunn Grøndalen(fagrådgiver), Ive Kristin Staune, Dagny-Elise Ulvøy og Astrid Midtsund.

Styrende dokumenter

Lokale grupper i LaH

Faggruppen har 17 lokale faggrupper. Lokalgrupper i fylkene er en viktig del av LaH, og det er et tett samarbeid mellom lokalgruppene og sentralt LaH. De lokale faggruppene arrangerer fagdager og årsmøter med valg i sine fylker. De lokale faggruppene består av et valgt styre med leder, kasserer, styremedlemmer og vara.

Ressursgrupper i LaH

LaH har fem ressursgrupper: Helsestasjon 0-5, Skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom (HFU), Migrasjon og Smittevern. Mandatet til ressursgruppene er å få frem medlemmenes stemme i aktuelle tema, problemstillinger og uttalelser. Mandatet er å løfte faget og praksis. Det kan være gjennom oppgaver som:

 • Spille inn viktige tema fra sitt fagområde og praksis til sentralstyret
 • Gi innspill på høringer
 • Utdype svar på ulike problemstillinger fra medlemmer og andre instanser
 • Være drøftingspart for sentralstyre innenfor sitt fagområde
 • Svare på saker for media innenfor fagområdet

Som medlem i LaH NSF kan du være med i ressursgruppe. Send en mail til lah@nsf.no

Nordisk Samarbeid

Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) er medlemmer av i NoSB, Nordisk Samarbeid for sykepleiere som arbeider med barn. Målsetningen med samarbeidet er å bidra til å spre kunnskap og øke kompetansenivået hos sykepleiere som arbeider med barn og ungdom og deres familier. Dette være seg om siktemålet er forebyggende, helsefremmende eller behandlende.  

Les om samarbeidsavtalen

Litt historikk om LaH

LaH har lang historikk, og det har vært utført mye arbeid gjennom tiden. Noe av det vi ønsker å nevne i denne sammenhengen, er grundig gjennomarbeide dokumenter produsert av LaH. Disse vil ikke bli revidert.