Faglig og politisk arbeid

Faggruppen følger NSFs formål og prinsipper og vektlegger de prioriteringer som angår faggruppen spesielt.

Faglig arbeid

NSF-SPoR har i samarbeid med prosjekt psykisk helse og rus utviklet kunnskapsportalen for sykepleiere innen psykisk helse, rus og avhengighet. Portalen er til fritt bruk, og vi ønsker tilbakemeldinger og innspill velkommen.

Høringer

NSF-SPoR deltar i flere politiske høringer som angår fagfeltet og sykepleie generelt. Faggruppen kommer også med innspill til høringer hvor NSF som organisasjon er høringsinstans.