Faglig og politisk arbeid

Faggruppen følger NSFs formål og prinsipper og vektlegger de prioriteringer som angår faggruppen spesielt.

Faglig arbeid

NSF-SPoR har i samarbeid med prosjekt psykisk helse og rus utviklet Psykepleierportalen. Portalen er til fritt bruk, og vi ønsker tilbakemeldinger og innspill velkommen.

Høringer

NSF-SPoR deltar i flere politiske høringer som angår fagfeltet og sykepleie generelt. Faggruppen kommer også med innspill til høringer hvor NSF som organisasjon er høringsinstans.