Viktige endinger trer i kraft fra 1. januar i år.

Lover

Alle «korona-unntakene» fra Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven opphører.

Som følge av covid-19-pandemien ble det innført en rekke særregler som utvidet retten til dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.  Flere av bestemmelsene i forskriften oppheves 1. januar 2023.  

 • Heltidskultur styrkes – arbeidsgiver må skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse.
  Stortinget har vedtatt en rekke lovendringer i Arbeidsmiljøloven som skal bygge opp under ønsket om heltidskultur i det norske arbeidslivet.
 • IA avtalen forlenges med to år.
 • Nye satser for kjøregodtgjørelse fra 4,03 til 4,48 kroner per kilometer.
 • Økt fagforeningsfradrag - les mer her.
 • Ny sats for pensjonistlønn - kr. 233,- pr. time.

Tariffområde KS (kommunene)

Endrede ubekvemstillegg

Fra og med 1. januar 2023 endres bestemmelsen i HTA pkt. 5.2 Lørdags- og søndagstillegg og pkt. 5.4 Kvelds- og nattillegg: 

 • Lørdag- og søndagstillegg endres til 22 %, min. 70 kroner
 • «Trappetrinnsmodellen» utgår fra samme tidspunkt.
 • Kvelds- og nattillegg splittes for de som jobber etter skift- eller turnusplaner.
 • Nattillegget endres til 25 %, min. 70 kroner 
 • Kveldstillegget videreføres uendret (56 kroner)
 • Tillegg for kveld/natt for ikke-turnusarbeidere økes til 32 kroner (fra 28 kroner)

Minimumssatsen på 70 kroner, for arbeid på lørdag/søndag og natt, skal ivareta de som ikke «treffes av prosentsatsen». Dvs. de som har en lavere timelønn enn hhv. 318,18 kr (lørdag/søndag) og 280 kr (natt).

Lokalt kan det avtales høyere/ulike satser enn det som følger av hovedtariffavtalen. Der det allerede før endringene er avtalt bedre ordninger lokalt, forutsettes det at disse følges.

Utgangspunktet for beregning av de prosentvise tilleggene er grunnlønn.

Pengesedler

Hva er grunnlønn?

Grunnlønn er arbeidstakers faktiske lønn, uten faste og variable tillegg, og inkluderer lokalt gitte lønnstillegg.
Grunnlønn er også grunnlaget for overtid.

Generelt tillegg

Med virkning fra 1. januar 2023 skal arbeidstakere med 16 års ansiennitet eller mer gis et generelt tillegg jf. under:

 • Adjunkt m/till. og Still. m/ krav om 5-årig: kr. 4 500
 • Lektor og Still. m/ krav om mastergrad: kr. 6 000
 • Lektor med tilleggsutdanning: kr. 7 000

Les mer om garantilønn i KS her https://www.nsf.no/lonn-og-tariff/ks