Avduking av Enter

Rodrigo Cortez, Anita Walstad, Lill Sverresdatter Larsen, Kari Helene Alstad og Rannveig Prins Andøl

Bildet er det femte i NSF-prosjektet, The Art of Nursing, og avdukingen skjedde på Rockheim i Trondheim.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen avduket 4. mars bildet «Enter» som viser et portrett av Kari Helene Alstad fra Steinkjer, mangeåring sykepleier innen psykisk helse og rusfeltet i nordre del av Trøndelag.

Avdukingen foregikk i hovedsak som et digitalt arrangement, men med noen spesielt inviterte for å sikre god smittevernhåndtering. Mange fine ord ble sagt, men vi vil spesielt fremheve nestleder i Trøndelag, Rannveig Prins Andøl, sin tale her.

Rannveig Prins Andøl, nestleder i Trøndelag

«Enter» - et globalt ord for det å kunne «entre», «gå inn i» og «komme innpå».

I sykepleierfaget handler det om å entre den indre sfæren hos et annet menneske, å komme tett innpå, skape kontakt og bygge en relasjon (mellom fagperson og pasienten). For god relasjon og kommunikasjon er en forutsetning for å kunne lykkes med videre behandling.

Kari Helene, som er portrettert i bildet, er en slik fagperson, som gjennom sitt årelange virke innenfor fagfeltet rus og psykiatri, gang på gang har lyktes med nettopp det å komme tett inn på sine pasienter. Hennes engasjement og interesse for mennesket har skapt grunnlaget for videre behandling av pasienten. Med det her kunstverket blir Kari Helene et større bilde på hele profesjonen, og viktigheten av sykepleierens rolle i behandlingsløpet.

Mennesker med alvorlig psykisk lidelser og (eller) rusproblemer har et sammensatt sykdomsbilde. Forventet levealder er 20 – 30 år kortere for de her menneskene sammenlignet med resten av befolkningen.

Psykiske lidelser, somatiske sykdommer og problematisk bruk av rusmidler henger ofte sammen og bør derfor behandles under ett. Og det er nettopp derfor sykepleierkompetansen er så viktig innenfor rus og psykiatri. Sykepleiere kan nemlig kjenne igjen og vurdere symptomer som hjerte kar sykdommer, sepsis og betennelser med mer – sykepleiere kan iverksette tiltak og på den måten få opp levealderen til pasienter med den her type lidelser.

Det er nettopp sykepleierfaget Kari Helene har et brennende engasjement for. Vi har sett flere eksempler her i Trøndelag på hvor viktig faget vårt er for mennesker innen rus og psykiatri. Sykepleiere ser hele mennesket med alt av følgesykdommer, og gir behandling deretter. Vi ser at andre yrkesgrupper har fokus på motivasjonsarbeid og tilbud i nærmiljøet. Dette er også viktig, men først må man overleve. Sykepleiere trengs i fagfeltet rus og psykiatri da de har en livsnødvendig kompetanse. Sykepleierkompetansen lønner seg for enkeltmennesket – for pårørende – nærmiljøet og for samfunnet!