Kurs, rådgivning og stipender

Helsetjenesten trenger kompetente ledere. Kravene til lederes kompetanse og faglige oppdatering vil sannsynligvis øke i årene fremover.

Kontinuerlig og systematisk faglig oppdatering og utvikling vil bidra til å styrke det faglige lederskapet, til beste for pasienter og ansatte.

Arbeidsgiver er lovpålagt å gi de ansatte mulighet til faglig oppdatering og utvikling, og ansatte har et delansvar for egen faglig utvikling. Dette gjelder naturligvis også for ledere. Selv om primæransvaret for kompetanseutvikling ligger hos arbeidsgiver, tilbyr NSF en rekke kurs og konferanser spesielt rettet mot ledere.

Lederkonferanser

Hvert år tilbyr vi en nasjonal lederkonferanse. Den har blitt en populær arena for kompetansepåfyll og nettverksbygging, og samler rundt 500 sykepleiere i ulike lederroller, fra hele landet og fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Vi har de senere årene også arrangert årlige regionale lederkonferanser, som ledd i satsingen på våre ledere.

Kurs for ledere

Både fylker og faggrupper tilbyr kurs direkte rettet mot sine ledere. Eksempler på dette er arbeidstidskurs for ledere, fagdager for ledere, prekonferanser for ledere i tilknytning til faggruppenes fagkonferanser.

Litt hjelp i tide

NSF tilbyr i samarbeid med Kildehuset Modum Bad kurset Litt hjelp i tide – styrket evne til livsmestring.

På dette kurset kan NSF-medlemmer som er ledere med personalansvar, definere utfordringer og se veivalg, møte andre sykepleiere med lederansvar, og å knytte nettverk på tvers av arbeidssteder.

Mer informasjon og påmelding finner du på Kildehuset Modum Bads nettsider.

NSF dekker kursavgift, som inkluderer opphold og kost. Reiseutgifter dekkes ikke, men det kan søkes om stipendet NSFs Kurs- og konferansestøtte.

Arbeidstidskurs for ledere

Våre fylkeskontor arrangerer egne arbeidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten.

Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, bl.a. forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.  

Kurset er beregnet på ledere i sykepleietjenesten med interesse og ansvar for arbeidstid og turnusplanlegging. Sentrale tema på dette kurset er:

 • Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid
 • Helserisiko ved turnusarbeid
 • Forsvarlighetsvurdering av turnus
 • Den gode turnus
 • Heltidskultur
 • Partssamarbeid
 • Bemanning
 • Langvakter
 • Inngåelse av turnusavtaler

Lederprogrammet styrker deg som sykepleier til å:

 • Være en engasjert leder i utviklingen innen fag- og helsepolitikk
 • Være en effektiv og dynamisk leder
 • Styrke sykepleierprofesjonens bidrag til utvikling i endringstider
 • Opprettholde og videreutvikle egen lederkompetanse og identifisere, utvikle og støtte neste generasjons sykepleierledere

Rådgivning for ledere

NSF-medlemmer med personalansvar kan få individuell rådgivning ved Kildehuset Modum Bad.

Som leder får du tilbud om samtale med erfarne fagpersoner over en hel, halv eller to halve dager. Du tar selv kontakt med Kildehuset Modum Bad for en rådgivningsdag. NSF dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Reise må dekkes av deltageren selv, men du kan søke om støtte til kurs- og konferanse.

Hjelp til konflikthåndtering

Som leder kan du måtte håndtere mange ulike konflikter. Tillitsvalgte er gode medspillere og viktige å ha et godt samarbeid med.

Vi i NSF kan hjelpe deg med konflikter som gjelder ditt eget arbeidsforhold. Havner du i en konflikt med en egen ansatt, må du søke råd hos HR/lederstøtte på arbeidsplassen din. NSF kan ikke bistå begge parter i samme sak. I en personalkonflikt representerer du arbeidsgiver, mens NSF representerer arbeidstakeren.

I uenigheter knyttet til turnus og arbeidstid er du også arbeidsgivers representant. Dermed er du part i konflikten. Selv om du er arbeidsgivers part, kan du som medlem selvfølgelig benytte deg av all kunnskap NSF har om f.eks. arbeidstid og turnus.

Fag og stipend

NSF har en rekke tilbud som kan være aktuelle for deg som leder og for dine ansatte. Dette er blant annet: