Nettverk for ledere

Våre ledermedlemmer har pekt på at gode nettverk er en viktig støtte i hverdagen som leder. Nettverkene gir inspirasjon og mulighet for å dele nyttige erfaringer og kunnskap, og drøfte felles problemstillinger. De kan bidra til større trygghet på det å være en tydelig og engasjert leder.

Landsgruppen av sykepleieledere

Faggruppen skal bidra til å støtte deg som leder i å utøve god faglig ledelse. Den skal være en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling, blant annet gjennom kurs og konferanser. I flere fylker finner du også lokale faggrupper for sykepleieledere.

Ledersatsing i andre faggrupper

NSF har flere faggrupper for spesialsykepleiere. I tillegg til Landsgruppen av sykepleieledere, har flere av disse egne ledersatsinger. Eksempelvis har Landsgruppen av helsesykepleiere et ledelsesutvalg.

Ledernettverk i fylkene

NSF har fylkeskontor i samtlige fylker. Flere av disse har tilbud som innbyr til nettverksbygging, dialog og samhandling mellom ledere. Eksempelvis sender fylkeskontoret i Østfold månedlig ut nyhetsbrev til sine medlemmer som er ledere.

Veier videre