Universitet og høgskoler

 • Etter at særavtalen for lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger bortfalt i 2006, er det ikke gjort særskilte unntak for disse stillingsgruppene.

  Det betyr at hovedtariffavtalens- og arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid også gjelder for disse arbeidstakergruppene, såfremt den ansatte ikke vurdert til å ha en særlig uavhengig stilling. Dette innebærer at arbeidstiden skal legges innenfor kl. 07.00 og 17.00, og ved pålagt overtid skal dette utbetales i hht. hovedtariffavtalens bestemmelser i § 13.

  Vi har i denne artikkelen samlet bakgrunnsinformasjon om arbeidstid på universitet og høgskoler.

  Bakgrunn

  Bakgrunnen for at organisasjonene i 2006 sa opp særavtalen, var at det var knyttet et vedlegg til avtalen, som regulerte vitenskapelige ansattes fordeling av tid på undervisning og forskning.

  Ansatte ved universitet og vitenskapelige høgskoler hadde gjennom dette en individuell rett til en lik fordeling mellom forskning og undervisning, mens på høgskolene var dette en felles ressurs på institusjonsnivå.

  Kunnskapsdepartementet (KD) sa opp dette vedlegget til bortfall, noe som innebar at det ble skapt usikkerhet om ansatte fortsatt hadde en individuell rett.

  Etter at organisasjonene stevnet staten for arbeidsretten, for å prøve om KD kunne si opp vedlegget ensidig. Arbeidsretten konkluderte med at KD hadde rett til det, og organisasjonene gikk derfor til oppsigelse av resten av avtalen.

  Når avtalen var bortfalt, var det heller ikke noen generelle unntak på arbeidstidsbestemmelsene for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsmiljølovens- og hovedtariffavtalens bestemmelser er gjeldende og ansatte har en normalarbeidstid mellom kl. 07.00 og lø 17.00.

  Arbeid utenom dette tidsrommet skal det kompenseres for, enten med ubekvemstillegg, forskjøvet arbeidstid eller overtid. Arbeidsgiver har en plikt til å legge til rette for at alle arbeidsoppgaver skal kunne utføres innenfor normalarbeidstiden. Dersom dette ikke er mulig, må den ansatte ta dette opp med sin nærmeste leder, som må vurdere om det er oppgaver vedkommende kan fratas.

  Nyttige dokumenter

  Brev fra KD 2009 vedrørende arbeidstid UH-sektoren(PDF)
  Brev FAD vedrørende registrering arbeidstid UH-sektoren (PDF)
  Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår i UH-sektoren 1999 (PDF)
  Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår i UH-sektoren 1992 (PDF)
  Protokoller Statlige høgskoler 1985 - arbeidstid (PDF)

  Notat UHR - bortfall av særavtale om lønns- og arbeidsvilkår ved universitet og høgskoler (PDF)

 • Ansatte som får opprykk til professor etter kompetanse, skal gis en individuell vurdering med henhold til lønnsplassering.

  Ansatte som får opprykk til førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar, er sikret et opprykk på 2 lønnstrinn

  Særavtale om lønnsplassering ved opprykk til førsteamanuensis(PDF)

 • Kunnskapsdepartementet har bestemt at hver enkelt institusjon selv kan definere hva som kvalifiserer til opprykk. Dette skjer som følge av endringer som Kunnskapsdepartementet har gjort i forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Hovedpunktene i endringene:

  Opprykk til høyere stillingsnivå kan som hovedregel bare gis på bakgrunn av kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt. Institusjonene kan også godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger foretatt ved annen institusjon/annen institusjons avdeling.

  Bestemmelsen om at det ved kunngjøring av ledig stilling på lavere nivå enn førsteamanuensis og førstelektor skal opplyses om at det er adgang til å søke om opprykk til førsteamanuensis og førstelektor oppheves.

  Institusjonen/avdelingen kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte stillingstypene utover minimumskravene i forskriftens §1-2 til § 1-7.

  Overgangsordninger mellom de to karriereveiene oppheves.

  Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling og ha minst halv stilling for å kunne søke om opprykk til førstelektor eller førsteamanuensis.

  Lenker:

Aktuelle lov og avtaler