Barneforsikring

Få tilbud/Bestill forsikring Meld skade/hendelse

Pris

 • 1 620 kroner per barn i året

Valgfrie tilleggsdekninger

 • Uførekapitalforsikring 
  Tilleggspris er 336 kroner per barn.
 • Uførepensjon  
  Tilleggspris er 1 608 kroner per barn.

Forsikringen kan kjøpes for barn mellom 2 måneder og 18 år. Forsikringen opphører ved utgangen av det året barnet fyller 26 år, men uførekapital og uførepensjon kan man velge å videreføre uten ny egenerklæring.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

Forsikringen er levert av Fremtind Livsforsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).   

 • Varig medisinsk invaliditetHvis ditt barn får en varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke, utbetales en engangserstatning på inntil 2 200 000 kroner. Erstatningen er basert på invaliditetsgraden barnet ditt får.
  Utvalgte sykdommerHvis ditt barn har fått stilt en diagnose for en av disse sykdommene, utbetales en engangserstatning på 300 000 kroner: Kreft, multippel sklerose (MS), leddgikt, cystisk fibrose, alvorlig brannskade, ulcerøs colitt, Morbus Chron, nyresvikt, Calve-Legg-Perthes eller Scoliose (ryggskjevhet).
  Ombygging av bolig og tekniske hjelpemidlerHvis ditt barn trenger nødvendig tilpasning av bolig eller tekniske hjelpemidler utbetales en engangs-erstatning på inntil 160 000 kroner. 
  Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom (Opphører ved utgangen av det året barnet fyller 20 år)Ved 9 dagers sammenhengende sykehusopphold eller dersom det er medisinsk nødvendig at barnet trenger tilsyn av foreldre, utbetales dagpenger fra og med 10. dag på 400 kroner. Erstatningen utbetales i maksimalt 365 dager.
  DødsfallHvis ditt barn dør utbetales 100 000 kroner til dekning av nødvendige utgifter.
  Utvidet hjelpestønad (Opphører ved utgangen av det året barnet fyller 20 år) Hvis ditt barn får innvilget hjelpestønad fra folketrygden, suppleres denne stønaden med inntil 130 000 kroner per år i maksimalt fem år. Utbetalingen baserer seg på innvilget sats og innvilget periode fra folketrygden.
  Behandlingsutgifter ved ulykkeHvis ditt barn må behandles etter en ulykkesskade refunderes utgifter hos for eksempel lege, tannlege samt reiseutgifter med inntil 100 000 kroner for samme ulykkesskade. Utgifter dekkes i inntil tre år etter skadedato.
  SkolerobotLangtidssyke barn som ikke får gått på skolen, får mulighet til å låne en AV1 Skolerobot, etter 30 dagers fravær. Les mer om AV1 Skolerobot.
  Samtale med psykolog for unge over 16 år.Psykologtjenesten gir unge som er 16 år eller eldre muligheten til å ha videosamtale med en kvalifisert psykolog. Dersom de opplever vanskelige tanker, uro, stress eller lignende, kan en slik samtale være aktuelt. Tjenesten innebærer fem gratis samtaler per år. Les mer om hvordan du bruker tjenesten.
  Uførekapital - valgfri tilleggsdekningHvis ditt barn har vært minst 50 prosent arbeidsufør i to år sammenhengende og arbeidsuførheten er bedømt minst 50 prosent varig, utbetales et engangsbeløp på 500 000 kroner. Utbetaling av uførekapital kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 20 år.
  Uførepensjon - valgfri tilleggsdekningHvis ditt barn har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder etter fylte 18 år, utbetales uførepensjonen så lenge barnet er minst 50 prosent ufør frem til 67 år med en sum inntil 98 000 kroner avhengig av uføregrad.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

En barneforsikring har to formål:

Hjelpe familien på kort sikt

Når et barn blir alvorlig sykt eller utsatt for en ulykke, påvirker det hele familien og en barneforsikring dekker:

 • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom
 • Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn
 • Engangserstatning ved alvorlig sykdom
 • Engangsbidrag til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig

Sikre barnet på lang sikt

Forsikringen skal gjøre det mulig for barnet å leve et godt, økonomisk selvstendig liv som voksen og forsikringen gir:

 • Erstatning ved invaliditet, etter sykdom eller ulykke
 • Månedlig utbetaling ved uførhet
 • Engangsutbetaling ved uførhet

Spørsmål og svar om barneforsikring

 • Ved bytte av forsikringsselskap så må du tegne ny forsikring og avgi nye helseopplysninger. Du sier selv opp barneforsikringen du har hos annen leverandør. Du bør ikke si opp forsikringen før saken er behandler ferdig hos oss og det har gått 90 dager fra startdato på den nye barneforsikringen. Det er karenstid på 90 dager som betyr at forsikringen omfatter ikke sykdom/arbeidsuførhet som har vist symptomer innen 90 dager etter at forsikringen trådte i kraft.

 • Uførekapital kan tidligst utbetales når barnet er fylt 20 år. Det er krav om at barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende. Uførerente kan tidligst utbetales når barnet er fylt 19 år. Det er krav om at barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende.

 • Dekningene for dagpenger ved sykehusopphold og utvidet hjelpestønad opphører.

 • Det vil gå ut en informasjon til barnet om rett til fortsettelsesforsikring i forkant av at barneforsikringen opphører. Barnet må da ta kontakt med Fremtind Liv innen 6 måneder, og gi beskjed om at han/hun ønsker å fortsette dekningene. Det vil da bli sendt et tilbud på forsikring.

 • En ulykkesforsikring hos oss gir en engangsutbetaling dersom barnet blir erklært medisinsk invalid etter en ulykke. Den dekker også behandlingsutgifter som måtte oppstå i forbindelse med ulykken. En barneforsikring er mer omfattende.

Relaterte forsikringer: