Barneforsikring

Bestill forsikring Meld skade/hendelse

Pris

 • 1 536 kroner per barn i året

Valgfrie tilleggsdekninger

 • Uførekapitalforsikring 
  Tilleggspris er 324 kroner per barn.
 • Uførepensjon*  
  Tilleggspris er 1 584 kroner per barn.

* Uførekapital og uførepensjon kan videreføres uten ny egenerklæring om helse ved fylte 26 år.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

En barneforsikring har to formål:

Hjelpe familien på kort sikt

Når et barn blir alvorlig sykt eller utsatt for en ulykke, påvirker det hele familien.

 • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom.
 • Dekker merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn.
 • Engangserstatning ved alvorlig sykdom.
 • Engangsbidrag til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig.

Sikre barnet på lang sikt

Forsikringen skal gjøre det mulig for barnet å leve et godt, økonomisk selvstendig liv som voksen.

 • Erstatning ved invaliditet, etter sykdom eller ulykke.
 • Månedlig utbetaling ved uførhet.
 • Engangsutbetaling ved uførhet.
 • Varig medisinsk invaliditetHvis ditt barn får en varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke, utbetales en engangserstatning på inntil 2 200 000 kroner. Erstatningen er basert på invaliditetsgraden barnet ditt får.
  Utvalgte sykdommerHvis ditt barn har fått stilt en diagnose for en av disse sykdommene, utbetales en engangserstatning på 300 000 kroner: Kreft, multippel sklerose (MS), leddgikt, cystisk fibrose, alvorlig brannskade, ulcerøs colitt, Morbus Chron, nyresvikt, Calve-Legg-Perthes eller Scoliose (ryggskjevhet).
  Ombygging av bolig og tekniske hjelpemidlerHvis ditt barn trenger nødvendig tilpasning av bolig eller tekniske hjelpemidler utbetales en engangs-erstatning på inntil 160 000 kroner. 
  Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdomVed 9 dagers sammenhengende sykehusopphold eller dersom det er medisinsk nødvendig at barnet trenger tilsyn av foreldre, utbetales dagpenger fra og med 10. dag på 400 kroner. Erstatningen utbetales i maksimalt 365 dager.
  DødsfallHvis ditt barn dør utbetales 100 000 kroner til dekning av nødvendige utgifter.
  Utvidet hjelpestønadHvis ditt barn får innvilget hjelpestønad fra folketrygden, suppleres denne stønaden med inntil 130 000 kroner per år i maksimalt fem år. Utbetalingen baserer seg på innvilget sats og innvilget periode fra folketrygden.
  Behandlingsutgifter ved ulykkeHvis ditt barn må behandles etter en ulykkesskade refunderes utgifter hos for eksempel lege, tannlege samt reiseutgifter med inntil 100 000 kroner for samme ulykkesskade. Utgifter dekkes i inntil tre år etter skadedato.
  Uførekapital - valgfri tilleggsdekningHvis ditt barn har vært minst 50 prosent arbeidsufør i to år sammenhengende og arbeidsuførheten er bedømt minst 50 prosent varig, utbetales et engangsbeløp på 500 000 kroner. Utbetaling av uførekapital kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 20 år.
  Uførepensjon - valgfri tilleggsdekningHvis ditt barn har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder etter fylte 18 år, utbetales uførepensjonen så lenge barnet er minst 50 prosent ufør frem til 67 år med en sum inntil 98 000 kroner avhengig av uføregrad.

Forsikringsbevis og vilkår (PDF)

Forsikringen er levert av Fremtind Livsforsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).   

Relaterte forsikringer: