PhD-stipend og postdoktorstipend

NSF utlyser et PhD-stipend og et postdoktorstipend hvert år. Formålet med å finansiere disse stillingene er å øke interessen hos sykepleierne til å ta doktorgrad, eller jobbe som postdoktor. I tillegg ønsker vi å støtte forskning på områder som er av strategisk betydning for oss.

Temaområder for våre strategiske forskningsmidler i 2020 (kommer i desember).

Forventet nytteverdi

Forskningsprosjekter innenfor de ovennevnte temaene skal frembringe ny kunnskap. Kunnskapen bør bidra til å utvikle og underbygge sykepleieutdanningen og sykepleietjenesten i tråd med brukernes/pasientenes/pårørendes og samfunnets behov. Prosjektene vil bli vurdert med hensyn til hvilken nytte resultatene fra prosjektene forventes å ha. Nytten kan relateres til utvikling av sykepleieutdanningen eller betydningen av kvalitet i utvikling av sykepleietjenesten med fokus på pasientsikkerhet og/eller sykepleieintervensjoner og/eller ledelse.

Det vil bli lagt stor vekt på kvalitet (forskningsdesign og gjennomføringsevne) og nytteverdi (relevans, nytte for sykepleietjenesten og brukerinvolvering). Det bør fremkomme i søknaden hvorfor vi trenger dette forskningsprosjektet, hva det unike bidraget vil være, og hvordan prosjektet bygger på og utvikler eksisterende kunnskap. Det kreves relevante systematiske kunnskapsoppsummeringer i søknaden.

Hvordan søke?

Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk forskningsinstitusjon jf. Forskningsrådet med navngitte faglige og administrativt ansvarlige personer.

Den faglige ansvarlige personen må være sykepleier med doktorgrad og medlem i NSF.

Midlene fra NSF går til dekning av lønnskostnader til en PhD stipendiatstilling og/eller en postdoktorstilling i inntil tre år innenfor de tematiske områdene.

Forskningsinstitusjonen som får tildeling lyser ut PhD- eller postdoktorstillingen. Den som ansettes i stillingen må være medlem i NSF.

Forskningsinstitusjonen som mottar midlene må levere fremdriftsrapport underveis, samt en sluttrapport.

Tildeling vedtas i Forbundsstyret i NSF på bakgrunn av innstilling fra en oppnevnt komité. Den består av professor Lisa Skär, professor em. Ida Torunn Bjørk, førsteamanuensis Tove Aminda Hansen samt seniorrådgiver Marit Leegaard NSF.

Krav til søknadene

Søker må bruke elektronisk søknadsskjema for søknad om ph.d.- og postdoktorstipend. Vedlegg lastes opp i skjemaet som en pdf-fil.

Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)
  • CV (maks 5 sider)

Eventuelle spørsmål sendes som e-post til forskningsmidler@nsf.no.

Søknadsfrist er 15. mars 2020 kl. 12.00.