PhD-stipend og postdoktorstipend

Norsk Sykepleierforbund (NSF) utlyser to Ph.d.-stipend og ett postdoktorstipend. Formålet er å øke interessen hos sykepleierne til å ta doktorgrad, eller jobbe som postdoktor. Vi ønsker også å støtte forskning på områder som er av strategisk betydning for oss.

Temaområder for strategiske forskningsmidler 2022

Norsk Sykepleierforbund utlyser to Ph.d.-stipend og ett postdoktor-stipend knyttet til forskning i eller på sykepleierutdanning på alle akademiske nivå, eller forskning innen tjenesteutvikling med fokus på pasientsikkerhet og/eller sykepleieintervensjoner og/eller ledelse.

Søkerne står fritt til å velge fokus innenfor de utlyste temaene uavhengig av eksemplene i utlysningsteksten.

Utdanning

Nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er utarbeidet og iverksatt fra høst 2020. Dette vil skape nye problemstillinger og gi grunnlag for innovative, nyttige og betydningsfulle studier fra studenters, pasienters, pårørendes og UF-ansattes perspektiv. Vi trenger ny kunnskap på om eksisterende og nye utdanninger har relevans for brukernes behov for sykepleie. Forskning knyttet til utvikling, gjennomføring, nytte og konsekvenser av å ta i bruk nye metoder vil gi kunnskaper som kan bidra til utvikling av både sykepleierutdanningen og -faget.

Videre er det behov for å utvikle kunnskap knyttet til ledelsesformer, organisering, ressursbruk og ressursbehov i utdanningene. Innhold og organisering av praksisstudiene må være relevant for yrkesutøvelsen, og gi den nødvendige veiledning og oppfølging. God praksisveiledning er viktig for å ivareta dette, men kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av presset i tjenestene. Både sykepleierutdanningen og helse- og omsorgstjenesten har et ansvar for kvaliteten i praksisundervisningen. Det er derfor viktig å få kartlagt samhandlingen, hvordan dette ivaretas og hvilke modeller for praksisstudier som kan bidra til å oppnå gode resultater.

Tjenesteutvikling

Helse- og omsorgstjenestene er i kontinuerlig endring som følge av kunnskapsutvikling, men også på grunn av endringer i sykdomstilstanden i befolkningen, den demografiske og teknologiske utvikling, nytt lovverk og endrede økonomiske rammevilkår. Kommunenes helse- og omsorgstjenester overtar stadig flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Dette skaper behov for nytenkning og innovasjon i sykepleietjenesten. Det ønskes særlig prosjekter som tar utgangspunkt i brukere/pasienter/pårørende med komplekse og sammensatte behov for en mer fremtidsrettet sykepleietjeneste.

Tjenesteutvikling omfatter hele sykepleietjenesten og kan omfatte temaer innen pasientsikkerhet og/eller sykepleieintervensjoner og/eller ledelse av tjenestene. Dette kan studeres fra et faglig og/eller organisatorisk perspektiv. Her kan fokus være på arbeidsmiljø, innføring av ny teknologi, kliniske prosedyrer eller pasient-brukere-pårørende-ansatte sine erfaringer.

Forventet nytteverdi

Forskningsprosjekter innenfor de overnevnte temaene skal frembringe ny kunnskap som kan bidra til å utvikle og underbygge sykepleierutdanningen og sykepleietjenesten i tråd med brukernes/pasientenes/pårørendes og samfunnets behov. Prosjektene vil bli vurdert med hensyn til hvilken nytte resultatene fra prosjektene forventes å ha for utvikling av sykepleierutdanningen eller betydningen av kvalitet i utvikling av sykepleietjenesten med fokus på pasientsikkerhet og/eller sykepleieintervensjoner og/eller ledelse.

Det vil bli lagt stor vekt på kvalitet (forskningsdesign og gjennomføringsevne) og nytteverdi (relevans, nytte for sykepleietjenesten og brukerinvolvering). Det bør komme frem i søknaden hvorfor vi trenger dette forskningsprosjektet, hva det unike bidraget vil være, og hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap.

Krav til søknadene

Prosjektansvarlig skal være en norsk forskningsinstitusjon jf. Forskningsrådet med navngitte faglige og administrativt ansvarlige personer.

Den faglige ansvarlige personen (søker) må være sykepleier med doktorgrad og medlem i NSF.

Midlene fra NSF går til dekning av lønnskostnader til en Ph.d. stipendiatstilling og/eller en postdoktorstilling i inntil tre år.

Forskningsinstitusjonen som får tildeling lyser ut Ph.d.- eller postdoktorstillingen. Den som ansettes i stillingen må være medlem i NSF.

Forskningsinstitusjonen som mottar midlene må levere fremdriftsrapport underveis, samt en sluttrapport.

Tildeling vedtas i Forbundsstyret i NSF på bakgrunn av innstilling fra en oppnevnt komité. Den består av professor Lisa Skär, professor em. Ida Torunn Bjørk, professor Tove Aminda Hansen, professor Øyvind Kirkevold samt seniorrådgiver og professor Marit Leegaard NSF.

Om rundsummer/lønn 2022

Rundsummen er allerede justert for forventet prisutvikling. Det vil si at dersom du søker om full stilling i tre år, er det den oppgitte rundsummen som utbetales hvert av de tre årene.

  • doktorgradsstipendiat med en årlig rundsum på kr 818 000,-
  • postdoktor kr 932 000,-.
  • Rundsummen skal dekke årslønn, sosiale kostnader og et driftstilskudd på kr 70 000,-.

Kostnader forbundet med åpen publisering må søker selv dekke.

Hvordan søke

Søker må bruke elektronisk søknadsskjema for søknad om ph.d.- og postdoktorstipend. Vedlegg lastes opp i skjemaet som en pdf-fil.

Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse på norsk eller engelsk inkludert referanser (maks 10 sider). Bruk gjerne malen til Forskningsrådet.
  • CV til søker (maks 5 sider).

Søknadsfrist er 15. mars 2022 kl. 12.00.

Logg deg inn og skriv forskningsmidler i søkefeltet. Du vil da få opp søknadsskjemaet.

Ved spørsmål kan du sende e-post til forskningsmidler@nsf.no.