Bli med på NSFs årsmøte - Studentvalget 2024

Årsmøtet 2022

Som studentmedlem i NSF skal du velge hvem som skal representere deg og dine medstudenter, på NSFs årsmøte 2024.

Årsmøtet er årets happening for sykepleierstudenter! Du blir kjent med medstudenter fra hele landet og får en reell mulighet til å påvirke egen utdanning. Ikke minst skaffer du deg både kunnskap og venner for livet!

Årsmøtet er også et formelt møte, og vi kaller det for NSF Students øverste organ. Det betyr at alt NSF Student jobber for gjennom hele året, er det nettopp årsmøtet som bestemmer, altså deg. For eksempel:

Hvis årsmøtet bestemmer at NSF Student skal jobbe for at medikamentregningseksamen blir en nasjonal eksamen, altså at alle skolene skal ha samme type eksamen, må NSF Student jobbe for det det neste året.

Her har nemlig du mulighet å si nettopp det du mener om alt som er relevant for sykepleierstudenter. Det kan være utdanningen og hvordan den skal gjøres bedre, eller løfte noe din skole gjør som er bra! Det kan være praksis og hvordan det skal bli bedre eller andre forslag til endringer. Du trenger heller ingen politisk erfaring for å delta, alt du trenger er å være sykepleierstudent. Fordi du er ekspert på nettopp å være sykepleierstudent!

Ønsker dere for eksempel at NSF Student skal fokusere på klima, folkehelse, krav til forelesere eller praksisveiledere, så er det her dere kan si det.

Endelig kan vi endelig planlegge for et fysisk årsmøte nok en gang! I år vil årsmøtet bli avholdt på Thon Hotel Vetre i Asker.

I årets studentvalg skal det velges følgende representanter:

  • Fylkesrepresentant i ditt fylke
  • Skoledelegat til årsmøtet (20. - 23. juni)
    Du kan lese mer om rollene litt lengre ned.

Fylkesrepresentantene møter på årsmøtet 19. juni for å få en innføring i deres rolle, resterende skoledelegater deltar fra 20. juni til årsmøtets start.

Begge valgene gjennomføres samtidig og studentvalget 2024 foregår slik:

Meldeperioden:

Fra 1. – 31. mars kan du melde deg selv som kandidat, eller nominere en medstudent du mener vil være en god representant i ett eller flere av vervene.

For å melde deg logg inn på "mine sider", her ser du tydelig hvordan du melder deg!

Stemmeperioden:

Fra 1. – 30. april kan du stemme på hvem du ønsker skal representere deg som fylkesrepresentant i ett år, og som skoledelegat på årsmøtets 4 dager. Alle studentmedlemmer i NSF har stemmerett i studentvalget.

Valgresultatene vil kunngjøres 2. mai på www.nsf.no/student

Rollen som fylkesrepresentant

Dette er verv som varer ett helt år, fra 1. juni – 1. juni, og en fylkesrepresentant sitter som fullverdige medlem i NSFs fylkesstyrer. Et fylkesstyre er ulike sykepleiere i ditt fylke som sitter som representanter og taler på vegne av medlemmene i det fylket, også dere studenter. Her har du alle rettigheter, det vil si talerett, forslagsrett og stemmerett. Her kan du tale på vegne av alle sykepleierstudentene i ditt fylke og fortelle hva som rører seg. Hva er det studentene er opptatt av? Hva er viktig for dem? Hva må NSF sentralt gjøre for studentene? Du kan altså snakke på disse møtene og tale studentene sak, men du kan også involvere deg i sakene styret diskuterer for øvrig.

Du kan også foreslå ting du mener fylkesstyret bør ta stilling til. Din primære oppgave er likevel å representere studentmedlemmene i fylket, men du er som sagt et fullverdig medlem og kan dermed engasjere deg også i de saker du interesserer deg for og som du har meninger rundt.

På årsmøtet er det kun fylkesrepresentanten som automatisk får en plass, og vara fylkesrepresentant må stille som skoledelegat for å delta på årsmøtet. Fylkesrepresentanten har fulle rettigheter på årsmøtet. Altså talerett, forslagsrett og stemmerett.

Rollen som skoledelegat

Skoledelegatene velges som representanter fra sin skole. Alle skolene i Norge som tilbyr sykepleierutdanning har så og så mange plasser til årsmøtet. Dette er basert på antallet studenter som studerer ved den skolen.

Skoledelegat er altså ikke et heltidsverv, men kun for de dagene NSF Students årsmøte varer. Men delegatrollen er nemlig den viktigste vi har på årsmøtet. Målet er jo å fylle alle plassene vi har slik at vi faktisk kan si at dette er det sykepleierstudentene i Norge mener, da dere representerer alle skolene i landet!

På årsmøtet har skoledelegatene fulle rettigheter i likhet med fylkesrepresentanten.  

Still til sentrale studentverv i NSF!

Årsmøtet skal også velge en leder, nestleder og studentstyrets 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. I tillegg skal det velges 5 medlemmer til NSF Students nominasjonskomité.

  • Fristen for å stille til verv i studentstyret (leder, nestleder og styremedlem) er rett før valget finner sted lørdag 22. juni, men fristen for å rekke å bli vurdert av nominasjonskomiteen er 1. juni (3 uker før valget finner sted).
  • Fristen for å stille til nominasjonskomiteen er lørdag 22. juni kl. 23:00.

Studentstyret

Studentstyret blir valgt lørdag på årsmøtet. Her kan alle stille og eneste relevante kompetanse som kreves, er at du er sykepleierstudent! Det er nemlig svært viktig at styret representerer sykepleierstudentene, og da er det bare positivt om styret består av studenter fra alle studieår. Du kan også stille til studentstyret om du er 3. årsstudent når du er på årsmøtet, fordi du teknisk sett enda er student frem til august. Det er eneste kravet for å stille til styret er at du må være student.

Leder og nestledervervet er to verv på heltid. Det betyr at de i ett år velges for å representere studentmedlemmene i NSF. Siden NSF har 90% av alle studentene som medlemmer, kan vi også si at de representerer (nesten) alle sykepleierstudenter i Norge!

Studentstyret sitter med verv som varer helt til neste årsmøte. Disse møtes 7 ganger i løpet av året for å jobbe med det forrige årsmøtet bestemte, eller «årsmøtets bestilling» som vi ofte sier.

Nominasjonskomité

På hvert årsmøte velges det en nominasjonskomité, forkortet NomKom. Nominasjonskomitéen består av 5 deltakere.

NomKom deltar på våre to tillitsvalgt konferanser gjennom året, samt årsmøtet og snakker med både aktuelle kandidater og de som kanskje ikke hadde sett for seg et verv, men som utmerker seg. De ser på egenskaper og bragder dere gjør for å finne de som egner seg best i ulike verv.

Under årsmøtet skal de også komme med sin innstilling til det nye studentstyret. Innstilling betyr hvem de mener vil gjøre den beste jobben i studentstyret. Dette er også basert på blant annet geografisk spredning, personlige kvalifikasjoner, kjønnsfordeling og mer.

Her kan du lese mer om selve årsmøtet: