Ny ledelse og nytt studentstyre skal velges, og du kan stille!

Illustrasjonsbilde

Bildet fra en test votering under NSF Students Årsmøte 2019

For å stille til valg må du fylle ut kandidatskjemaet som ligger under.

 • Gjeldende Personalia
 • Begrunnelser
 • Fullført
Hvilke(t) verv stiller du til?
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, jpeg, png.
 • Fristen for å stille til studentleder, studentnestleder eller styremedlem er 24. juni 2022 men for å bli vurdert av nominasjonskomiteen må du stille innen 3. juni 2022.
 • Fristen for å stille til nominasjonskomiteen er 24. juni 2022 kl. 23:59.

Under finner du mer informasjon om de ulike vervene.

Vervet som leder

Lederen for NSF Student er et heltidsverv som varer ett år av gangen. Du vil ha et kontor i Oslo på NSFs hovedkontor. Her sitter du sammen med nestleder og to rådgivere. Vervet lønnes av NSF, gjennom 12 honorar. Dersom du er pendler fra et annet sted i landet, tilbys det også en leilighet i Oslo, slik at pendlingen blir enklere.

Tenk å få representere over 14.200 sykepleierstudenter over hele landet! Det er 9/10 sykepleierstudenter og du kan virkelig si du taler på vegne av Norges sykepleierstudenter.

Dette er et verv som er utrolig spennende og givende. Det har bratt læringskurve, men til gjengjeld vil vervet gi deg en helt unik erfaring.

Du sitter som medlem i NSFs forbundsstyre og taler virkelig studentene sak. Du får muligheten til å diskutere med og møte stortingsrepresentanter, samt andre viktige beslutningstakere. Du vil også være lederen av et studentstyre hvor dere sammen skal jobbe i ett år for å bedre sykepleierstudenters rettigheter, vilkår og utdanning.

Vervet gir deg uendelige muligheter og det er kun kreativiteten og pågangsmotet som kan stoppe deg. Er dette en mulighet du vil la glippe?

Gjennom året skal du sammen med nestleder og rådgivere arrangere 6-7 styremøter hvor studentstyret møtes og diskuterer saker for å bedre hverdagen for sykepleierstudentene. Sammen med studentstyret arrangerer dere også to tillitsvalgtkonferanser og årsmøtet! Men man fordeler også ansvar mellom de ulike rollene som leder og nestleder, når man starter i vervet. Noe som gjør at du kan selv sette preg på hvordan ditt verv skal være, og hvilke oppgaver du eller nestleder skal ha ansvar for.

Årets lederkandidater

Under ser dere en liste over alle kandidater som har stilt til studentleder for perioden 2022 - 2023.

Vervet som nestleder

Nestlederen for NSF Student er et heltidsverv som varer ett år av gangen. Du vil ha et kontor i Oslo på NSFs hovedkontor. Her sitter du sammen med leder og to rådgivere. Vervet lønnes av NSF, gjennom 12 honorar. Dersom du er pendler fra et annet sted i landet, tilbys det også en leilighet i Oslo, slik at pendlingen blir enklere.

Du er med på å representere over 14.200 sykepleierstudenter over hele landet! Det er 9/10 sykepleierstudenter og du kan virkelig si du taler på vegne av Norges sykepleierstudenter.

Dette er et verv som er utrolig spennende og givende. Det har bratt læringskurve, men til gjengjeld vil vervet gi deg en helt unik erfaring.

Som nestleder er du leders stedfortreder, samt personlige vara i forbundsstyret. Dette er en unik mulighet til å påvirke hele NSF ved å virkelig sette sykepleierutdanningen og sykepleierstudentene på dagsorden.

Rollen som nestleder har i mange år vært å være hovedansvarlig for oppfølging av de engasjerte i NSF Student, og har tett kontakt med sykepleierstudenter i hele Norge. Dette innebærer et overordnet ansvar og organisering av innhold til lokallagsaktiviteter, arrangementer og bistand hos lokallag som skulle ønske det, i tillegg til planlegging og utføring av to tillitsvalgtsamlinger i året. Pr. 1.1.2022, er det 38 fylkesrepresentanter, i tillegg til 21 lokallag i Norge.

Sammen med leder, er nestleder politisk ansvarlig i NSF Student. Det innebærer at man jobber med politikere, organisasjoner og andre for å få gjennomslag for sakene bestemt av studentene på årsmøtet. Som nestleder sitter man også i studentstyret til NSF. Sammen med leder er man ansvarlig for å fremme saker for styret, samt å skrive sakspapirer. Men man fordeler også ansvar mellom de ulike rollene som leder og nestleder, når man starter i vervet. Noe som gjør at du kan selv sette preg på hvordan ditt verv skal være, og hvilke oppgaver du eller leder skal ha ansvar for.

Årets nestlederkandidater

Under ser dere en liste over alle kandidater som har stilt til studentnestleder for perioden 2022 - 2023.

Vervet som styremedlem

Et verv som styremedlem i NSF Student er et verv som varer ett år av gangen og starter dagen etter man blir valgt, frem til nytt valg foretas året etter. Studentstyret består av fem ordinære medlemmer og tre rangerte varamedlemmer.

Definisjonen til studentstyret er at de er «det høyeste beslutningsorganet mellom årsmøtene». Det vil si at det sykepleierstudentene bestemmer at NSF Student skal jobbe med under årsmøtet, er det studentstyret som skal jobbe videre med. De bestemmer også hvordan jobben skal gjøres. Det kan for eksempel være at årsmøtet bestemte at de ønsket flere nasjonale eksamener, som for eksempel medikamenteksamen, da skal styre jobbe for at dette blir en realitet.

Studentstyret møtes til styremøter om lag 6-7 ganger i året. Her mottar de styremedlemmene som er innkalt til møtet, et honorar per møte. I tillegg planlegger og arrangerer styret sammen med ledelsen og rådgiverne to opplæringskonferanser for engasjerte i NSF Student.

Man lærer utrolig mye av å sitte i studentstyret. Arbeidsmengde er også opp til styret selv. Det aller viktigste er at studieforløpet ditt ikke blir påvirket av å sitte i vervet. Styre kan også fordele ansvar mellom seg, slik at du kan jobbe med områder som er viktige for deg. Det kan for eksempel være:

 • Praksis
 • Flere menn i utdanningen
 • Undervisning og eksamen
 • Studentdemokrati og representasjon slik at studentene blir hørt
 • Tillitsvalgtarbeid og lokallag
 • Internasjonalt samarbeid

Å sitte i studentstyret gir mulighet til å bli hørt på et høyt politisk nivå. Dere får god oversikt over sykepleierutdanningen i Norge og hvordan den drives. Det er enklere å bli hørt! I tillegg gir det deg mulighet til personlig utvikling!

Dere blir utfordret på flere områder og blir virkelig et talerør for sykepleierstudentene. Tidligere studentstyremedlemmer har sagt du vokser som menneske, du blir tryggere på deg selv og får erfaring du ikke får noe annet sted. Det er lærerikt, utfordrende, sosialt, innholdsrikt og skaper et stort samhold! Du blir kjent med engasjerte, aktive og dyktige medstudenter fra hele landet. Studentstyret jobber for sykepleierstudenters rettigheter, sykepleierutdanningen og for at vi skal ha kvalitet i praksis!

 • Du bør stille til studentstyret hvis du vil bli hørt og lyttet til!
 • Du bør stille til studentstyret hvis du vil bli en mester på sykepleierstudenters rettigheter!
 • Du bør stille til studentstyret hvis du vil påvirke sykepleierutdanningen!
 • Du bør stille om du har lyst å jobbe for sykepleierstudentene og personlig utvikling!

Er du lei av å ytre meninger, men ikke bli hørt?

Lyst på venner for livet? Gode diskusjoner? Se virkning av studentmeninger?

Still til valg som studentstyremedlem i NSF!
Ved å stille til studentstyret viser du at du vil gjøre noe, du vil være med å påvirke utdanningen slik at den blir bedre for alle!

Illustrasjonsbilde

Årets kandidater til studentstyret

Under ser dere en liste over alle kandidater som har stilt til styremedlem for perioden 2022 - 2023.

Verv i nominasjonskomiteen

På årsmøtet får man også anledning til å stille til valg som medlem av Nominasjonskomiteen.  Nominasjonskomiteen består av fem medlemmer, og konstituerer seg selv. Mandatet inkluderer å innstille på NSF Students ledelse og studentstyre til Årsmøtet.

Fristen for å stille til Nominasjonskomiteen er 25. juni kl 23.59.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om de ulike vervene? Eller har du andre spørsmål?
Ta kontakt med NSF Student på mail!