Høyre vil ha heltid

Bent Høie og Lill Sverresdatter Larsen

Helseminister Bent Høie (Høyre) og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Høyre, som i dag har landets helseminister, vil instruere helseregionene til å intensivere arbeidet med å gjøre deltidsstillinger til heltid. Partiet vil i tillegg sette ned et partssammensatt utvalg som skal legge frem løsninger for å få en heltidskultur i helse- og omsorgstjenestene.

Høyre vil i neste oppdrag til helseregionene instruere dem til å intensivere arbeidet med å øke deltidsstillinger til heltid.
Høyre vil også sette ned et partssammensatt utvalg, med blant andre Norsk sykepleierforbund, som skal legge frem løsninger for å få en heltidskultur i helse- og omsorgstjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

- NSF er glad for at vi har en regjering og politikere som lytter til oss på viktige saker. Vårt poeng er at heltid må være normen ved utlysninger. Alle våre undersøkelser viser at sykepleierne vil arbeide heltid. Frivillig deltid er en myte. Derimot er det også slik at fordi belastningen i yrket er så høy er det for mange som ikke klarer å stå i full stilling. Derfor er det viktig at vi forstår heltid i sammenheng med bemanningsnorm og oppgavedeling, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Målet er at utvalget kan starte sitt arbeid snarlig. Utvalget vil få i mandat å se heltid i sammenheng med behovet for bemanning, fremtidsrettet arbeidsdeling mellom ulike profesjoner, redusert vikarbruk og en turnus som tar hensyn til behovet for balanse mellom arbeid og fritid. Bemanningsnorm er ett av virkemidlene utvalget kan vurdere.

-Dette er viktig å få til, uavhengig hvem som sitter i regjering. Vi er veldig fornøyd med at et stort parti som Høyre nå er så tydelig på behovet, sier Sverresdatter Larsen.

Ifølge KS har deltidsansatte i helse- og omsorgstjenestene i snitt en stillingsstørrelse på 57 prosent, og representerer med dette et stort arbeidskraftpotensial. Dersom alle deltidsansatte i alderen 30–60 år fra denne sektoren hadde jobbet heltid, ville det utgjort om lag 32 700 flere årsverk. Ser vi på de deltidsansatte i turnusstillinger alene, utgjør de et arbeidskraftpotensial på ca. 26 000 årsverk.