Søknad om langvakter?

Flere arbeidssteder har begynt å ta i bruk langvakter. Det er ulike begrunnelser for å ta i bruk langvakter både fra arbeidsgiver og ansatte. Ofte er det en kombinasjon av ulike hensyn som vektlegges, for eksempel:

 • Ønske om større stillinger
 • Behov for å dekke opp ledige vakter i helgene med fagpersonell
 • Ønske fra ansatte om å arbeide sjeldnere helg
 • Kontinuitet for brukere/pasienter.

NSF legger avgjørende vekt på hensynet til ansattes helse og velferd ved inngåelse av slike avtaler. Selv om avtalen inngås sentralt, har tillitsvalgte likevel en viktig rolle i denne prosessen. Det er tillitsvalgte og medlemmene som kjenner de lokale forholdene på arbeidsplassen. Det er en klar forutsetning at turnusen er drøftet med og anbefalt av tillitsvalgt, og at langvakter er frivillig for den enkelte sykepleier.

Ved søknad om avtale om langvakter benyttes et eget skjema:

Skjemaet omfatter opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne ta stilling til søknaden. Evt. egen søknad/brev kan vedlegges skjemaet dersom det er ønskelig.

Utfylt skjema med vedlegg sendes til: forhandlingsavdelingen@nsf.no.Vi foretrekker elektroniske søknader, men dersom du vil sende søknad pr. post er adressen:

Norsk Sykepleierforbund, Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo.

Prosess

Vi ser eksempler på at langvakter kan fungere på ulike typer arbeidssteder, men hvordan langvaktene organiseres er av stor betydning. Tidlig og god involvering av tillitsvalgte og ansatte i prosessen er også avgjørende.

Dersom man vurderer å ta i bruk langvakter på arbeidsplassen, er det en del ting å huske på (punktene under er aktuelle uavhengig om det dreier seg om langvakter inntil eller over 12,5 timer).

 • Medlemsmøte: Tillitsvalgte må avholde medlemsmøte. Hva er medlemmenes holdning til langvakter og hvordan kan det fungere på deres arbeidsplass? Kan det være aktuelt med en prøveperiode? Hva kan være positive effekter med å innføre langvakter, både for det enkelte medlemmet og for avdelingen? I møtet kan medlemmene komme med viktige innspill som tas med videre inn i drøftinger med arbeidsgiver. Ta gjerne utgangspunkt i det som er listet opp nedenfor, under drøftinger. For en vellykket prosess er det avgjørende å ha med seg alle ansatte og vurdere ulike perspektiver.
 • Drøftinger: I drøftingene er det viktig å få belyst ulike sider og konsekvenser ved å ta i bruk langvakter. Man kan bruke søknadsskjemaet til NSF som en god veileder i prosessen:  
  • Hva er begrunnelsen/formålet med å ta i bruk langvakter?  
  • Frivillighet: Et ufravikelig krav er at langvakter skal være frivillig for den enkelte. Det må avklares hva som er alternativet til de som ikke ønsker eller kan gå lange vakter, og hva som skal skje dersom noen ønsker å gå ut av en ordning med lange vakter.  
  • Hvordan vil arbeidsdagen på en lang vakt organiseres? Det er viktig at vaktene ikke organiseres som en dobbeltvakt, men at arbeidsbelastningen fordeles jevnt, med rom for hvile gjennom dagen.  
  • For at man skal kunne holde seg årvåken gjennom hele vakten, er det avgjørende med gode pauser. Hvordan skal det legges til rette for at pausene lar seg gjennomføre? Det må blant annet være tilstrekkelig bemanning til å få avviklet pausene og egnet pauserom. Antall og lengde på pausene avhenger av vaktens lengde og intensitet i arbeidet. NSF anbefaler minimum 1 times pause som inngår i arbeidstiden i tillegg til spisepause(r) i løpet av vakten.  
  • Hviletid: Ved innføring av lange vakter ser vi at det ofte kan være utfordringer med å overholde arbeidsmiljølovens bestemmelse om kompenserende hvile. Det er derfor viktig at det er søkelys på dette helt fra start. Kort forklart betyr kompenserende hvile at dersom man har fraveket hovedregelen om hviletid på 11 timer mellom to arbeidsøkter (som stort sett er tilfellet mellom aftenvakt og dagvakt) kan man ikke fravike hviletiden mellom de neste to arbeidsøkter. Den reduserte hvilen skal i tillegg tas igjen neste hvileperiode, slik at hviletiden da må være over 11 timer (11 timer pluss det som manglet i forrige periode). Her er det viktig å ha god dialog om betydningen av tilstrekkelig hvile knyttet til de lange vaktene, og at dere sammen ser på hvilke løsninger som kan benyttes for å ivareta dette. Dette kan løses ved å ha minimum 11 timer hvile mellom for eksempel fredag kveld og lørdag langvakt. Da unngår man at kravet om kompenserende hvile utløses.
  • Hva skal man gjøre ved fravær på langvaktene? 
  • Vil ordningen føre til økte stillinger? 
  • Forsvarlighetsvurdering: Både faglig og helsemessig forsvarlighet av ordningen må vurderes.  Se arbeidstilsynets nettside om forsvarlighetsvurdering:https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/er-arbeidstidsordningen-forsvarlig/
 • Evaluering: Dersom det inngås avtale om en arbeidstidsordning med lange vakter, stilles det krav om at det gjennomføres evalueringer. Slik kan man se hvilken effekt arbeidstidsordningen har på medlemmene og arbeidsplassen og gjøre justeringer etter behov. Evalueringen er arbeidsgivers ansvar, men det er viktig at tillitsvalgt har dialog med medlemmene underveis, og blir involvert i evalueringene som gjøres. NSF har utarbeidet et evalueringsskjema som kan være til hjelp.  

Skjema for evaluering kan du laste ned her

Godkjenning av turnus: Selv om avtale om bruk av vakter over 12,5 timer inngås sentralt, er det fortsatt tillitsvalgt som godkjenner hele turnusen, og dermed inngår avtale om gjennomsnittsberegning og eventuelt forkortet hviletid.