Søknad om langvakter - hvilke opplysninger må fremlegges?

Sykepleiere som går nedover en gang

NSF legger avgjørende vekt på hensynet til ansattes helse og velferd ved inngåelse av slike avtaler. Det er også en klar forutsetning at turnusen er drøftet med og anbefalt av tillitsvalgt, og at langvakter er frivillig for den enkelte sykepleier.

Ved søknad om avtale om langvakter benyttes et eget skjema:

Skjemaet omfatter opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne ta stilling til søknaden. Evt. egen søknad/brev kan vedlegges skjemaet dersom det er ønskelig.

Utfylt skjema med vedlegg sendes til: forhandlingsavdelingen@nsf.no.Vi foretrekker elektroniske søknader, men dersom du vil sende søknad pr. post er adressen:

Norsk Sykepleierforbund, Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo.

Følgende opplysninger og dokumentasjon må fylles ut i skjemaet:

 • Hvilken virksomhet/enhet søknaden gjelder for
 • Kontaktinformasjon til arbeidsgiver og tillitsvalgt (telefon, e-post, evt. postadresse)
 • Ønsket avtaleperiode (fra/til – dato)
 • Beskrivelse av turnusen (vaktlengde, hviletid i tilknytning til langvakter, vakt på vaktrom, etc.)
  • Turnusplan med forklarende vaktkoder vedlegges, samt turnusavtale hvis den allerede foreligger.
  • NSF-medlemmer som omfattes av ordningen markeres på turnusplanen
  • NB! Vi gjør oppmerksom på at turnusplanen ikke godkjennes sentralt, men at dette gjøres lokalt i forkant eller etterkant av at det inngås sentral avtale om langvakter.
 • Begrunnelse for hvorfor man ønsker å ta i bruk langvakter (inkludert spesielle faglige hensyn/lokale forhold, etc.)
 • Beskrivelse av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon (fysisk krevende arbeid, krav til årvåkenhet/aktsomhet, intensitet i arbeidet, innslag av rolige perioder, egenkontroll, mv.). Legg evt. ved døgnrytmeplan/aktivitetsplan.
 • Lokale parters vurdering av helse- og velferdsmessige konsekvenser av ordningen
 • Er kravet til kompenserende hvile oppfylt?
 • Antall, lengde og fordeling av pauser. Tilgang til pauserom og mulighet til å trekke seg tilbake/hvile.
 • Arbeidstakernes syn på bruk av langvakter
 • Referat fra møte med tillitsvalgte må vedlegges
 • Hvordan løses fravær på langvakter?
 • Plan for evaluering av ordningen, både underveis i perioden, og før en eventuell fornyelse av søknaden.