Fra 1. juli kan sykepleiere jobbe etter 65 år, selv om de har særaldersgrense

sykepleier

Tidligere har det bare vært rett å jobbe ut over 65 år for de som ikke har full pensjonsopptjening eller ved enighet med arbeidsgiver om å jobbe lengre.

Hva betyr dette for meg?

Sykepleiere med aldersgrense 65 år som ønsker det kan dermed velge å  jobbe til 70.

Har du fått 6-månedersvarsel i tråd med arbeidsmiljøloven § 15-13 a om at du må fratre fordi du blir 65 år og fratredelsestidspunktet er 1 juli eller senere, kan du kreve at arbeidsgiver reverserer beslutningen.  Kontakt arbeidsgiver og vis til at du nå har rett til og ønsker å jobbe lengre. Trenger du hjelp, kontakt din tillitsvalgte eller NSFs fylkeskontor.

Har du allerede fratrådt eller sagt opp med fratreden før 1 juli gjelder ikke den nye bestemmelsen for deg.

Bakgrunn for saken – NSFs syn

NSF var uenig i forslaget om å fjerne plikten til å fratre for de med særaldersgrense fordi det bryter med pensjonsavtalen fra 2018 som sa at vi først skulle forhandle frem en pensjonsordning for de med særaldersgrense. Disse forhandlingene ble ikke løst i 2020.  De fleste sykepleiere har allerede pensjonert seg før fylte 65, enten etter 85-årsregelen ved 62 eller med uførepensjon før dette. NSF er opptatt av å få på plass en god pensjonsordning for de med særaldersgrense og mener forslaget svekker vår forhandlingsposisjon.  For de fleste sykepleiere handler det ikke om valgfrihet, men jobbens helsemessige belastning. Vi mener også at det ikke er nok tilretteleggingsmuligheter til at det er et reelt valg å jobbe ut over 65 år.

Du kan lese mer om Unios og NSFs argumenter mot forslaget her https://www.unio.no/2021/04/22/ba-politikerne-avvise-regjeringens-pensjonsforslag/

Høringssvar fra Unio, LO og YS kan du lese her: https://www.unio.no/wp-content/uploads/2021/04/Fjerne-plikten-til-a-fratre-SAG-felles-horingssvar-Unio-LO-YS.pdf