Helsepersonell-kommisjonen

Kai Øivind Brenden

- Norsk Sykepleierforbund ser frem til å bidra konstruktivt og kreativt inn i arbeidet i kommisjonen, sier 2. nestleder Kai Øivind Brenden.

- Vi kommer til å sette ned en helsepersonellkommisjon, med representasjon fra partene, helse- og omsorgstjenestene og utdanningsinstitusjonene. Kommisjonen skal komme med forslag til hvordan vi skal utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under åpning av Pasientsikkerhetskonferansen 2021 tidligere i dag.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa i regjeringens tiltredelseserklæring at fellesskapets helse- og omsorgstjeneste skal være tilgjengelig for alle uansett hvem du er og hvor du bor. Han understrekete at pasientene skal lyttes til, forebygging skal prioriteres og fagfolk skal stå i front, og at det skal nedsettes en helsepersonellkommisjon for å fremme tiltak som sikrer nok kvalifisert helsepersonell over hele landet.

- Norsk sykepleierforbund er tilfreds med at regjeringen så raskt starter arbeidet nedfelt i regjeringserklæringen om en helsepersonellkommisjon, og ser frem til å bidra konstruktivt og kreativt inn i arbeidet i kommisjonen, sa Brenden på innspillsmøtet om mandatet til helsepersonellkommisjonen.

Norsk Sykepleierforbunds mener helsepersonellkommisjonen må få føringer til å se på følgende tre områder:

Tiltak for kapasitet i helsetjenestene

 • Nasjonale styringsverktøy for bemanningsutfordringer i helsesektoren som følger opp Riksrevisjonens rapport fra 2019. Herunder se på implementering av spesialistgodkjenning for oversikt over tilgjengelig kompetanse og planlegge rekruttering av fremtidig behov.
 • Hvilke mål skal vi sette oss for tilgang på «kvalifisert helsepersonell» i helsetjenesten? Det finnes i dag ingen form for standard på hvilken kompetanse pasienter og brukere i mange ulike tjenester kan forvente å møte.
 • Tilgang på sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunene spesielt. Det vil være grunnleggende for å møte behovet i helse- og omsorgstjenestene, og har stor betydning for pasientsikkerhet, kvalitet, tjenestetilbud og forebygging.
 • Mulige tiltaksområder her kan være lønn, karrieremuligheter, annerkjennelse, mulighet til å gi tjenester av kvalitet.

Tiltak for rekrutterende utdanninger

 • Hvilke grep må til i utdanningsinstitusjonene for at vi skal utdanne nok og riktig kompetanse til morgendagens helse- og omsorgstjeneste?
 • Hvilke virkemidler må på plass for å sikre tilstrekkelige og gode praksisløp?
 • Hva må til for å sikre tilgang på spesialsykepleiere over hele landet? I dag forteller mange sykehus, spesielt utenfor de største byene, om problemer med å utdanne tilstrekkelig spesialsykepleiere. Tilgang på tilstrekkelig spesialsykepleiere er ikke noen mindre utfordring i kommunene.

Tiltak for samfunnsøkonomisk ressursforvaltning

 • Oppgavedeling og bruk av ny velferdsteknologi for å frigjøre tid til sykepleieroppgaver og bedre tilbudet til pasientene.
 • Innovasjon i tjenestene for at en karriere innen helse- og omsorg blir utviklende og attraktiv.
 • Hvordan sikre at vi får bukt med deltidsproblematikken. Vi kan ikke fortsette å vente på en kulturendring. Vi har ikke råd til å ikke bruke og forvalte denne kompetansen på en bedre måte.
 • Hvordan redusere sykefraværet i sektoren. NSF anbefaler å se på Sintefs forskning. Se på egenskaper ved arbeidsplassene, fremfor kvinnene – offentlig sektor, spesielt helsetjenesten er kvinnedominert – og ikke sjelden fokuseres det mest på hvorfor kvinner har høyere fravær. Det handler om krevende arbeidstidsordninger, svært høyt arbeidspress over tid, manglende organisering og ledelse, som noen sentrale elementer.