Ny Sintef-rapport om sykepleiere: Stor risiko for overbelastning og sykefravær

Solveig Ose, Sintef

Sintef-forsker Solveig Osborg Ose presenterer den nye rapporten på Sykepleierkongressen. 

Rapporten presenteres av Sintef-forsker Solveig Osborg Ose på Sykepleierkongressen i dag. Over 11 000 sykepleiere har svart på et omfattende spørreskjema om arbeidsmiljø, HMS, og sykepleiernes helse og velferd.

Akkumulert belastning

Akkumulert belastning oppstår når høy belastning over tid kombineres med manglende nødvendig restitusjon (hvile), og fører typisk til et sykefravær for å få nødvendig restitusjon. Sykepleierne i utvalget rapporterer om høyere arbeidsbelastning og lavere restitusjon enn normalt gjennom hele pandemien.

21 prosent av utvalget oppgir å ha hatt ett langt eller flere lange sykefravær det siste halve året.

«Det er spesielt disse lange sykefraværene som gir risiko for konsekvenser på lang sikt, både i forhold til økt risiko for å gå over på arbeidsavklaringspenger og senere uføreytelser, men sannsynligvis også det å ville ønske å slutte i yrket. Arbeidet fremover bør derfor konsentreres om å forebygge lange sykemeldinger», skriver Sintef-forskerne i rapporten.

Svakt HMS-arbeid og lite involvering

Resultatene viser at helse- og omsorgstjenestene har stort potensial for å øke ansattinvolveringen gjennom økt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, både i pandemirelatert arbeid, men også generelt. Tjenestene har også et stort potensial for forbedringer i HMS-arbeidet. Selv om smittevern gjennom pandemien i økende grad har blitt inkludert i det systematiske HMS-arbeidet, er det mye mer som må gjøres for å forebygge overbelastning på de ansatte. Det er også et stort potensial for økt involvering av bedriftshelsetjenesten (BHT) i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Det er en tydelig sammenheng mellom høyere akkumulert belastning gjennom pandemien og svakt vurdert HMS-arbeid. Det er en systematisk høyere andel sykepleiere som vurderer å slutte i helse- og omsorgstjenestene blant de som vurderer at HMS-arbeidet på egen arbeidsplass har svak kvalitet.

Mens 55 prosent av de tillitsvalgte i 2020 svarte at de ordinære tariffbestemmelsene ble fulgt i stor eller svært stor grad, sank andelen til 46 prosent i 2021. Det er særlig få som svarer at tariffbestemmelsene er fulgt i legevakt, i somatiske sengeposter og innen rehabilitering. En gjennomgang av de åpne svarene som er gitt i tilknytning til dette, viser at det handler om brudd på overtidsbestemmelser, lange/doble vakter, for kort hviletid mellom vakter, mer arbeid enn avtalt i helger og ferier, stort press på ansatte på grunn av vakante stillinger og høyt sykefravær, og endret arbeidsplan med for kort varsel.

Om undersøkelsen

Høsten 2020 gjennomførte Sintef en omfattende nasjonal kartlegging av sykepleiernes erfaringer med første fase av covid-pandemien. Oppfølgingsundersøkelsen høsten 2021 ble sendt til de 30 000 som besvarte den første undersøkelsen. 11 000 sykepleiere svarte på den andre undersøkelsen, som særlig så på arbeidsmiljø, HMS, helse og velferd. Sykepleiere mellom 40 og 60 år er best representert i datagrunnlaget, ellers er det ingen tydelige skjevheter i utvalget. Ledere, tillitsvalgte og verneombud har fått tilleggsspørsmål.

Les mer

Les hele Sintef-rapporten om risiko for overbelastning og sykefravær (PDF)

Se flere rapporter laget på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund