Impending industrial action – justice has been delayed

Shouts M.G. Simeza and Peter Mvuma

Peter Mvuma, Executive Director of National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM) and Shouts Simeza, President of NONM. Photo: Maren Olene Kloster / Norwegian Nurses Organisation

Norwegian version below

The reason for this is the lack of progress from the government’s side in implementing and honouring the conciliation agreement between the National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM), the Physicians Assistants Union of Malawi (PAUM), and the Ministry of Health.

"I agree with our members – justice has been delayed. Nurses and midwives have already waited a long time for fair compensation, and patience has now run out," says Shouts Simeza, the president of the Malawian nurses’ organisation, NONM.

The Malawian nurses’ organisation, in collaboration with PAUM, negotiated a new salary agreement for the country's healthcare workers in the winter of 2024. The agreement was supposed to ensure salary increment for healthcare personnel through increased allowances. Additionally, the agreement aimed to improve staffing levels in healthcare services by filling vacant positions. However, the authorities have not yet fulfilled their part of the agreement, and nurses, midwives, and doctors across the country are now preparing a sit-in on June 10.

"Nurses and Midwives have suffered enough," states Shouts Simeza. He points out that the costs associated with renewing authorisation, including the expenses related to continued professional development, have increased significantly since the rate was set in 2001. With a salary that is insufficient to make ends meet, nurses and midwives struggle with the ever-rising cost of simply being able to go to work.

In Malawi, nurses and midwives make up over 90 % of the health workforce. However, there are only 4.4 nurses per 10,000 population. The country relies on nurses and midwives to continue being exactly that – nurses and midwives. With low staffing levels, lack of personal protection equipment and medicines, and long working hours, Malawian nurses are overworked and underpaid. The government's failure to address these concerns severely jeopardises the quality of care provided to Malawian citizens and communities.

The Norwegian Nurses Organisation (NNO) stands in solidarity with its sister union in Malawi - the National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM) – and its members in demanding fair compensation and improved working conditions.

------

Stor streikevilje blant sykepleiere og jordmødre i Malawi – rettferdigheten har latt vente på seg

Streikeviljen er stor blant sykepleiere og jordmødre i Malawi. Grunnen er at myndighetene ikke har innfridde sin del av en meklingsavtale mellom det malawiske sykepleierforbundet, den malawiske legeforeningen og helseministeriet.

– Jeg står ved våre medlemmers beslutning – rettferdigheten har latt vente på seg. Sykepleiere og jordmødre har allerede ventet lenge på rettferdig kompensasjon, og tålmodigheten er nå slutt, sier forbundsleder i det malawiske sykepleierforbundet (NONM) Shouts Simeza.

NONM, i samarbeid med den malawiske legeforeningen, fremforhandlet vinteren 2024 en ny lønnsavtale for landets helsearbeidere. Avtalen skulle sikre lønnsvekst for helsepersonell gjennom økte tillegg. I tillegg skulle avtalen sikre økt bemanning i helsetjenesten gjennom at ubesatte stillinger skulle fylles. Myndighetene har så langt ikke innfridd sin del av avtalen. Gjentatte forsøk på dialog har ikke ført frem, og sykepleiere, jordmødre og leger over hele landet gjør seg nå klare til å streike den 10. juni.

– Jordmødre og sykepleiere har lidd nok, konstaterer Shouts Simeza. Han viser blant annet til at kostnadene ved å fornye autorisasjon, inkludert kostnadene knyttet til de kompetansehevende kursene sykepleiere og jordmødre i Malawi må ta for å kunne fornye autorisasjonen, har økt betraktelig siden kompensasjonssatsen for dette ble satt i 2001. Med en lønn som i seg selv ikke er nok for å få enden til å møtes, lider sykepleiere og jordmødre under et stadig økende kostnadsnivå for i det hele tatt å kunne gå på jobb.

I Malawi utgjør sykepleiere og jordmødre over 90 % av alle helsearbeidere. Likevel er det bare 4,4 sykepleiere per 10 000 befolking. Landet er derfor avhengig av at sykepleiere og jordmødre fortsetter å være nettopp det – sykepleiere og jordmødre. Med lav bemanning, manglende sikkerhetsutstyr og medisiner, og lange skift er sykepleierne i Malawi overarbeidet og underbetalt. Myndighetens manglende vilje til å adressere situasjonen setter helsetilbudet i landet i fare.

NSF står i solidaritet med sykepleierforbundet i Malawi og dets medlemmer i kravet om rettferdig kompensasjon.