Kvalitetsstempel for bistandsarbeidet

Disse var med da kontrakten ble inngått. F.v: Seniorrådgiver Aren S. Labianca og underdirektør Fredrikke Kilander i Norad, generalsekretær Olaug Flø Brekke, fagsjef Kari Bugge, og seniorrådgiver Kristin Iversen og Silje Handeland i Norsk Sykepleierforbund.

- Det at Norsk Sykepleierforbund nå har fått en avtale, er basert på kvaliteten både i prosjektene men også i systemene forbundet har på plass, sa Fredrikke Kilander, underdirektør i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

- Solid kvalitetsstempel

Det var 37 søkere om midler til ulike bistandsprosjekt gjennom Norad. Ti endte opp med en avtale.

- En ny avtale med Norad er et solid kvalitetsstempel, understreker generalsekretær Olaug Flø Brekke i Sykepleierforbundet. Det er hard konkurranse om midlene og kravene er høye både til kostnadseffektivitet, resultatstyring og økonomistyring. Og så må selvfølgelig prosjektene være relevante for nasjonale planer i samarbeidslandene.

Et internasjonalt fag

Norsk Sykepleierforbund har valgt å konsentrere sitt bistandsarbeid om å støtte utviklingen av sterke sykepleierorganisasjoner i land i Sørøst-Afrika. I dag samarbeider vi med sykepleierforbundene i Rwanda (RNMU) og Malawi (NONM).

Sykepleie er et internasjonalt fag, og tverrkulturell forståelse og globalt samarbeid er en viktig del av fremtidens sykepleie. Derfor er internasjonal bistand også en integrert del av forbundets identitet. Det er nedfelt i formålsparagrafene at arbeidet skal fremme internasjonal forståelse og solidaritet, og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd. Dette innebærer, blant annet, å ivareta sykepleiernes vilkår for utdanning, faglig utvikling, organisering, lønn og sikkerhet på arbeidsplassen – samt å påvirke samfunnsforholdene til det beste for befolkningens helse.

Unik kompetanse

I samarbeid med RNMU og NONM har vi jobbet med å utarbeide en ny femårsplan og tilhørende søknad siden våren 2018.

Norsk Sykepleierforbund har kompetanse og erfaring som ingen andre norske aktører på bistandsfeltet har. Som forbund har vi en enestående innsikt i de ulike stadiene i utviklingsprosessen av en sykepleierorganisasjon med dobbelt mandat, det vil si organisasjoner som både er profesjonsorganisasjoner og fagforbund. I tillegg besitter vi en bred fagkompetanse innenfor de mange fagfeltene som organisasjonene jobber med, som sykepleierutdanning, ledelse, forskning, forhandling, arbeidsrett, medlemsrekruttering etc.

Bærekraftsmål

Vi har også flere tiårs erfaring med internasjonal bistand og solidaritet med god kontekstforståelse og ekspertise innenfor resultatbasert prosjektledelse og økonomistyring. Vi bidrar dermed både til oppnåelse av helsemål og til utviklingen av sivilt samfunn, som er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen i alle land. Vårt bistandsarbeid utgjør en nødvendig del av arbeidet mot sentrale målsetninger i norsk utviklingspolitikk, inkludert bærekraftsmål 3 (god helse) og bærekraftsmål 8 (anstendig arbeid).