Sykepleierforbundet og regjeringens nye utviklingspolitikk

Sykepleiere i demonstrasjonstog Malawi, av Lameck Kwalimba (NONM)

Sykepleiere i demonstrasjonstog i Malawi, bilde tatt av Lameck Kwalimba (NONM)

Bruk egen erfaring

Nøkkelen til bedre helse i Afrika er, ifølge WHO, et velfungerende helsesystem – med utdannet personell, infrastruktur, utstyr, essensielle legemidler og finansieringsordninger.

Den nye regjeringsplattformen vektlegger behovet for «en god offentlig sektor» som kan levere blant annet helse og velferd. Erfaringen med å bygge vår egen velferdsstat skal her være retningsgivende, og Norge skal være en pådriver globalt for å sikre helsetjenester til alle.

I mange lav- og mellominntektsland utgjør sykepleiere ofte rundt 90 % av arbeidsstyrken i helsevesenet. Uten flere og kompetente sykepleiere vil målsetningen om helsetjenester til alle ikke nås. Norsk Sykepleierforbund har derfor jobbet med å utvikle sterke sykepleierorganisasjoner i Afrika siden tidlig på 1980-tallet.

Sykepleiere og jordmødre er selve ryggraden i helsetjenesten som hjelper mennesker med deres helsebehov i alle mulige situasjoner gjennom hele livet. Dette krever at sykepleiere og jordmødre har solid kompetanse, tilgang til faglig utvikling, og gode, trygge arbeidsforhold.

Å ivareta sykepleiernes vilkår når det kommer til utdanning, faglig utvikling, organisering, lønn og sikkerhet på arbeidsplassen – samt å påvirke samfunnsforholdene til det beste for befolkningens helse – er kjernen i sykepleierorganisasjonenes arbeid. Som et forbund med lang historie, har NSF en enestående innsikt i de ulike stadiene i utviklingen av en sykepleierorganisasjon, og besitter samtidig en bred fagkompetanse innenfor de mange feltene som organisasjonene jobber med. Slik bruker NSF egen erfaring for å bidra inn i den globale innsats for helsetjenester til alle.

Helse og bærekraft

Praten om FNs bærekraftsmål har fått et oppsving den siste tiden, men mange strever fortsatt med å være konkrete.

Den forrige utviklingsministeren påpekte blant annet at Covid-19-pandemien har vist oss hvordan en helsekrise også blir en økonomisk krise, en utdanningskrise og en fattigdomskrise. Dette illustrerer betydningen av å se den globale innsatsen i sammenheng.[1]

Å bekjempe ulikhet står sentralt i regjeringens bistandssatsning. Den nye regjeringsplattformen understreker samtidig at hovedveien ut av fattigdom går gjennom «bærekraftig økonomisk vekst, jobbskaping, et velorganisert arbeidsliv og rettferdig fordeling». Og skal man få til det, må befolkingen ha god helse. Da er det ikke uventet at den nye regjeringen fastslår viktigheten av et sterkt offentlig helsevesen. Vi går her ut ifra at dette innbefatter helsevesenets ryggrad; sykepleierne og jordmødrene.

Står vi sammen, får vi en sterkere stemme

Helse er grunnleggende for menneskers deltakelse i samfunnslivet, utover muligheten til å bidra til videre økonomisk utvikling.

NSFs samarbeidspartnere i Rwanda og Malawi har, som NSF, et dobbelt mandat – som profesjonsorganisasjoner og fagforeninger for sykepleiere og jordmødre. Vi merker oss at den nye regjeringen fremhever «et velorganisert arbeidsliv» også innen utviklingspolitikken, og skal den norske modellen ligge til grunn for utviklingspolitiske satsninger må også fagforeningene i mottakerland styrkes.

I en verden der demokrati har vært i tilbakegang globalt og menneskerettighetene er under et stadig økende press, er arbeidet for et sterkt og fritt sivilt samfunn og sterke fagforeninger helt grunnleggende. Gjennom aktiv bruk av trepartssamarbeidet og vektlegging av arbeidstakerrettigheter må regjeringen arbeide for å løfte menneskerettighetene og finne løsninger på den økende ulikhetskrisen vi står i.

Uten sterke fagforbund for helsepersonell – for sykepleiere og jordmødre – vil vi komme til kort i kampen for helsetjenester til alle.

NSF bidrar både til oppnåelse av helsemål og til utviklingen av sivilt samfunn, som er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen. Dette er i tråd med hva vi anser som prioriterte områder også av den nye regjeringen.  

[1] https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/ud/pressemeldinger/2021/pm2_statsbudsjettet2022/id2873770/