Kjære sykepleieledere

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen holdt innlegg om NSFs strategiske kamper innen ledelse, under webinaret 30.11.2020

Mandag 30. november arrangerte vi webinar om sykepleieledelse, med mange dagsaktuelle innlegg. Ledelse med covid-19 som bakteppe var det gjennomgående temaet for Espen Rostrup Nakstad, Inger Cathrine Bryne og Karianne Fedøy Magnussen. Heidi Skutlaberg Wiig fokuserte på hvordan ta vare på ansatte og seg selv som leder og motivere for videre innsats. Du kan finne opptak av webinaret i denne artikkelen (tilgjengelig i begrenset periode).

Tre sykepleiere - tydelige, modige og stolte, la frem sine erfaringer som sykepleieledere og coach gjennom pandemien.

Innlegget til Karianne Magnussen skapte stort engasjement og viser at de kommunale helse- og omsorgstjenestene trenger et korona-løft.

«Det er lite fruktbart å snakke om skyld og rette pekefinger, og det er ikke tidspunkt å anklage helsearbeidere for å dra med seg smitte, eller tid til å finne syndebukker blant sykehjemsledere som under særdeles utfordrende rammevilkår er forventet å håndtere det som har vist seg å være etterkrigstidens største nasjonale krise, men det er tid for at sykepleieledere står opp og viser sin kompetanse», sier hun i sitt innlegg.

Det gjør sykepleieledere nå. De står opp, trer frem og viser hva god sykepleiefaglig ledelse betyr for helse- og omsorgstjenesten. God ledelse har vært helt avgjørende under pandemien, og uten kompetente sykepleieledere når vi ikke målstreken på covid-19-maratonet. Uten ansvarlige sykepleieledere fungerer ikke helsetjenestene, verken i kriser eller i en normalsituasjon.

NSF ønsker en tydelig satsing på sykepleieledere og ledelse i årene fremover, og i forbundsleder Lills hilsen til deltakerne på webinaret snakket hun om NSFs strategiske kamper innenfor ledelse:

  1. Sykepleieledere skal ha beslutningsmyndighet og rammevilkår for å kunne lede både faglig og administrativt
  2. Flere sykepleiere skal inneha strategiske lederposisjoner

Sykepleieledere trenger gode nok rammer og vilkår for å lede, og NSF arbeider særskilt med å påvirke beslutningsmyndigheter og politikere, slik at de tar ansvar for sykepleieledere og tjenestene de leder.

Karianne etterlyste fokus på «superheltenes rammebetingelser for å gi tjenester». Hun viser til at kritikken av sykehjemmene og deres håndtering av pandemien kan gå på leder av tjenesten og ikke til myndighetene og deres nedprioritering av eldreomsorgen over mange år. NSF kunne ikke vært mer enig. Gjennom pandemien og tidligere, har NSF satt fokus på utfordringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Sykepleiermangelen er tydeligere her, og en nylig fremlagt forskningsrapport (Heidi Gautun, NOVA, 2020) viser nettopp dette. Sykepleiere på sykehjem og i hjemmesykepleien er mangelvare, og det går utover pasientene som ikke får de tjenestene og behandlingen de har krav på. Arbeidsbelastningen må ned, lønnen og kompetansen må opp. Dette og andre tiltak, slik som fra deltid til heltid og BMR-tillegg (beholde, mobilisere, rekruttere), er innspill NSF kommer med i sin dialog med myndighetene.

Lill Sverresdatter Larsen har tidligere bedt om at kommunene må få et korona-løft;

Sykepleierne kjemper mot konsekvensene av en pandemi samtidig som de gir pleie og omsorg til andre pasienter med vanlige diagnoser som demens, KOLS og kreft. Det finnes ingen pauseknapp for sykepleierne og pasientene i kommunene.

Helsetjenestene i kommunene må rustes opp slik at sykepleierne, helsefagarbeiderne og assistentene kan stå i denne situasjonen over tid. Ansvaret kan ikke skyves til hver enkelt sykepleier eller sykepleieleder. Myndighetene må rette opp skjevfordelingen i korona-tiltakene for helsesystemene og sette kommunehelsetjenestene i stand til å ivareta sykepleier og pasient mens pandemien herjer.

En del av ledersatsingen til NSF er å være en sterk fagforening og en profesjonsorganisasjon for sykepleieledere, for å sikre sykepleieledere som medlemmer, samt å sikre helsetjenestene sin beredskap og utvikling i det samfunnet vi er en del av. Men NSF trenger dere, sykepleieledere, til å gi tilbakemeldinger, historier, argumenter og troverdighet som kan brukes i arbeidet opp mot myndigheter, politikere og arbeidsgivere. Slik skaper vi NSF som ett lag med felles mål. Det er nødvendig i krisetid og i den nye normalen som vil komme.