Referat fra prosjektgruppemøte

Møtedeltakere: Astrid Grydeland Ersvik, Bjørn Lydersen, Britt Haugan, Hans Arne Pettersen, Ingvild Gaare Olstad, Kari Tangen, Paula Lykke, Ive Kristin Staune, Linda Lavik, Ine Myren og Ole-Anders Stensen.

Forfall: Ingen.

1. Arbeid i prosjektgruppa - hva fungerer godt og hva tenker dere kan forbedres?

Prosjektgruppa tok en runde om hvor deltakerne fikk sagt sin mening om arbeidet. Hovedpunktene var:

  • Ønskelig å stake ut kursen for oppgaver i slutten av hvert møte. I det siste har oppgaver kommet få dager før neste møte, da har det vært vanskelig å forberede seg tilstrekkelig.
  • Det ble uttrykt ønske om å arbeide i mindre grupper mellom møtene. Både det at flere av deltakerne ikke jobber på hovedkontoret i Oslo og at de aller fleste sitter hjemme, gjør det nødvendig å kunne diskutere og reflektere med noen i forkant av møtene.
  • Ønskelig med lengre samlinger.
  • Ønskelig at referat blir sendt ut kort tid etter møtet.
  • Prosjektleder ba også om forståelse for at det i noen tilfeller vil være nødvendig å sende ut oppgaver få dager før møter skal avholdes, og at det derfor er ønskelig at deltakerne setter av noen timer i to til tre dager før møtet.

2. Arbeidsgruppe for dobbelt medlemskap

Prosjektgruppa har i tidligere møter diskutert dobbelt medlemskap i NSF ved at alle som blir medlemmer også blir medlem i en faggruppe. Dette har blant annet blitt pekt på som et spørsmål som bør utredes i landsmøtet 2011 og i 2019. Prosjektgruppen har foreløpig ingen meninger om dette er hensiktsmessig, men mener det er et såpass viktig og omfattende spørsmål at det bør utredes. Med enkelte justeringer i mandatet, sender prosjektleder forespørsel om deltakelse fra tre faggrupper til leder av Sentralt Fagforum og forespørsel om tre deltakere fra andre steder i organisasjonen til generalsekretæren.

3. Kartlegging

Vista Analyse la frem sine hypoteser og spørsmål for den kvalitative og kvantitative kartleggingen. Prosjektgruppen arbeidet med å vurdere disse i møtet. Prosjektgruppens tilbakemeldinger blir sendt Vista Analyse fredag 4. desember. Vista Analyse vil så komme med et nytt utkast til spørsmål torsdag 10. desember. Prosjektgruppen deles inn i to undergrupper som jobber med henholdsvis den kvalitative og kvantitative delen av undersøkelsen. Disse gruppene vil gjennomføre sine møter 11., 14., eller 15. desember og så gi tilbakemelding til prosjektleder.

4. Ny sammenfatning av tilgjengelig informasjon

Prosjektleder la frem en ny sammenfatning av tidligere dokumenter om faggruppene som er relevante for prosjektet. Den nye sammenfatningen var bygd om tematisk og spørsmål som prosjektgruppen har arbeidet med siden begynnelsen av prosjektet var lagt inn under de ulike temaene. Prosjektgruppen støttet denne fremstillingen og at den videresendes til styringsgruppen.