Ansvars- og oppgavedeling i et sykepleierperspektiv

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, i uniform

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

På vegne av Norsk Sykepleierforbund har professor Edith Roth Gjevjon skrevet et notat som beskriver ansvars- og oppgavedeling ut fra et sykepleierperspektiv. Dette i lys av sykepleie som fag og profesjon.

Gjevjon har sin doktorgrad i sykepleievitenskap fra Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er en av våre fremste forskere innen systematikk, struktur og modeller for sykepleieutøvelse og har blant annet forsket på kvalitet- og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Edith Roth Gjevjon
Professor Edith Roth Gjevjon.

Riktig kompetanse på rett sted

Helsepersonellkommisjonen som la fram sin rapport i februar peker på at det må sikres bedre personellsammensetning, organisering og oppgavedeling i tjenestene, både i helse- og omsorgstjenestene i kommunene og i sykehusene.

– Ansvars- og oppgavedeling vil ikke løse mangelen på helsepersonell, men vil fremme riktig kompetanse på rett sted, sier forbundslederen, og legger til at hvem som utfører oppgavene må gjøres i takt med pasientens helse- og sykdomsbilde, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun håper notatet vil danne grunnlag for lokale prosesser der pasientens behov er førende for hvordan arbeidet organiseres (herunder, hvem som gjør hva, når). Det er et lederansvar å ta i bruk den enkeltes kompetanse til beste for pasienten, kvalitet og pasientsikkerhet.

– Kvalitet og pasientsikkerhet må ivaretas

– Vi i NSF ønsker å legge til rette for en kunnskapsbasert og myndighetsstyrt utvikling i ansvar- og oppgavedeling i sykepleietjenesten, som også omfatter andre grupper enn sykepleiere og helsefagarbeidere. Det er stort behov for at helsepersonell får frigjort tid og ressurser til pasientrettet arbeid. I dag foregår mye ad hoc, drevet frem av sykepleiermangelen. Det må tas høyde for at pasienter har ulike behov og at behovene endrer seg gjennom forløpet. Ansvar og oppgaver må fordeles slik at kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas. I så måte er det et viktig arbeid som Edith Roth Gjevjon har gjort med dette notatet.