Invitasjon til å presentere forskning på nasjonal utdannings- og forskningskonferanse

Illustrasjonsbilde - konferanse

Illustrasjonsbilde. Foto: Kristin Henriksen, Norsk Sykepleierforbund

Årets konferanse har tittelen Mind the gap – kvalitet og kapasitet i utdanning og forskning. Informasjon om konferanse og påmelding finner du på siden Velkommen til nasjonal konferanse innen sykepleierutdanning og forskning.

Forskningsprosjektet kan presenteres som en muntlig presentasjon eller som en plakat/poster.

Vi ønsker abstrakter som beskriver forskning som er gjennomført eller forskning som er igangsatt. Også forskning som er under planlegging, og som kan knyttes til utdanning på alle nivå, eller effekt og/eller virkning av sykepleieres aktiviteter, er aktuelt.
Abstraktene skal fortrinnsvis skrives på et av de skandinaviske språkene og skal følge de retningslinjene som beskrives under.

Innsending og vurdering av abstrakter

Innsending skjer pr. e-post til abstraktUFK2024@nsf.no innen 15. august 2024, kl. 23:59.


Vurderingen av abstraktene vil foreligge i slutten av august 2024. I vurderingen vil det bli lagt vekt på at innholdet følger STROBE-kriteriene (PDF) så langt det er mulig ut fra prosjektets karakter.
En av abstraktforfatterne må være til stede på konferansen for å presentere forskningsprosjektet.
Bare medlemmer av NSF kan presentere bidrag. Ikke-medlemmer kan delta som samarbeidspartnere/medforfattere.
En komite vil under konferansen nominere de beste prosjektene og premiene deles ut siste konferansedag. Abstraktene vil bli gjort tilgjengelig for konferansedeltakerne i det formatet som de sendes inn i. Det er derfor viktig at alle innsendte abstrakt følger retningslinjene nøye og har lik layout.

Retningslinjer for abstrakter

 • Tittel med fet skrift
 • Fornavn og etternavn på alle forfatterne
 • Oppgi arbeidssted til forfattere (skriftstørrelse 9) i neste avsnitt med tallreferanse til de enkelte forfatterne. Ved flere arbeidsgivere, en referanse for hver arbeidsgiver – se Kari Normann i eksempelet (eks.: Kari Normann1,2, Ola Normann2). I neste avsnitt: 1Sykehuset Norge, 2Sykehuset Vest. Avslutt med e-postadressen til en av forfatterne.
 • Organiser innholdet etter følgende overskrifter med fet skrift:
  • Gjennomført forskning: Bakgrunn, Hensikt, Design og metode, Resultater, Diskusjon (av resultater), Konklusjon
  • Forskning som er igangsatt: Bakgrunn, Hensikt, Design og metode, Foreløpige resultater, Diskusjon
  • Planlagt forskning: Bakgrunn, Hensikt, Design og metode, Diskusjon (metodediskusjon eller diskusjon rundt praktiske og/eller vitenskapelige forhold eller annet som ikke dekkes under de foregående overskriftene)
 • Skrift med Times New Roman fontstørrelse 12, enkel linjeavstand
 • Bruk blokkjustert tekst
 • Lengde: inntil 2.200 tegn inkludert mellomrom (utgjør om lag 300 ord)
 • Hvis du vil ha muntlig presentasjon skriver du det nederst på abstraktet
 • Generelle tips til hvordan lage et konferanseabstrakt

Forberedelse av muntlig presentasjon

 • Format PPTX
 • Tid: max 5 minutter + 2 minutter
 • Tittel
 • Hensikt
 • Design og metode
 • Resultat – viktigst
 • Konklusjon – implikasjoner for praksis

Utfyllende informasjon: Tips forskningspresentasjoner

Flere tips: https://www.forskerforum.no/kunsten-holde-innlegg/

Utforming av plakat/poster

 • Teksten må ikke overstige 2000 tegn 
 • Forfatter må selv finansiere trykking av posteren 
 • Posteren må lages i A0-format, portrettorientering 
 • Dimensjonene må ikke overstige 1189mm x 841mm 
 • Tekst og illustrasjoner bør være lesbart fra to meters avstand (brødtekst minimum 24pt)
 • Forfatter oppfordres til å være til stede ved posteren i noen pauser, samt tydelig oppgi kontaktinformasjon på posteren i tilfelle spørsmål fra andre deltakere på konferansen.

Det er en vitenskapelig komite som avgjør hvem som får tilbud om muntlig presentasjon.

Ved avslag vil du automatisk få muligheten til å presentere forskningen med en plakat/poster.