Positiv til flere strakstiltak for intensivsykepleie

Fra en helsepolitisk debatt tidliger i år: forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen sammen med helse- og omsorgsminister, Bent Høie.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen er fornøyd etter møtet med departementet.

─ Vi ønsket svar på hvordan departementet anslår intensivkapasiteten i Norge per nå og hvordan de planlegger å utvikle beredskapen videre. Vi kom med forslag til strakstiltak som de stilte seg positive til, sier Sverresdatter Larsen.

De tre tiltakene som ble foreslått under møtet fra NSF:

  • at det i oppdragsdokumentet for 2021 kommer et styringssignal om opprettelse av 100 nye utdanningsstillinger for intensivsykepleiere
  • at det i tildelingsbrevet til Helsedirektoratet for 2021, formuleres et oppdrag om å utvikle en faglig retningslinje om forsvarlig og riktig bemanningssammensetting på intensivavdelinger.
  • en nasjonal opptrappingsplan for sykepleiere og spesialsykepleiere, dimensjonering av utdanningskapasiteten. Her ønsker NSF at Kunnskapsdepartementet oppretter planen sammen med Helse- og Omsorgsdepartementet, samtidig som NSF ønsker også å bli involvert.

─ De to første tiltakene kan allerede se lyset kort tid etter nyttår da oppdragsdokumentet for 2021 og tildelingsbrevet til Helsedirektoratet for 2021 opprettes. Det siste tiltaket er en langsiktig plan hvor også kunnskapsdepartementet må involveres, forteller Sverresdatter Larsen.

Leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund, Paula Lykke. Foto: NSF

─ En krevende situasjon

─ Den krevende situasjonen for intensivsykepleierne er ikke holdbar. Dette er ikke et akutt problem, men snarere en maraton. Tilstrekkelig med intensivsykepleiere og intensivkapasitet er avgjørende for å kunne møte fremtidige pandemier på en bærekraftig måte og unngå nye dyre nedstenginger av samfunnet, sier leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund, Paula Lykke og viser til koronapandemiens utslag på samfunnet.

Videre viser Lykke til tall fra Helse Sør-Øst som ble oppgitt i 2017 til NRK, hvor det ble anslått at det i år vil mangle opp mot 1000 intensivsykepleiere i spesialhelsetjenesten.

Utsiktene og nåværende situasjon for intensivavdelinger og intensivsykepleiere har også vært fremhevet i media tidligere fra NSF og Sverresdatter Larsen ved flere anledninger. Nå håper NSF og forbundslederen at de positive signalene fra departementet også følges opp i oppdragsdokumentet og tildelingsbrevet for 2021 i januar.