Strategiske forskningsmidler for 2024 er tildelt

En illustrasjon av to sykepleiere i en lønnsforhandlingsamtale. Illustrasjon: Martina Paukova

NSF har i år tildelt ph.d.-stipend til:

Professor Simen Alexander Steindal, Lovisenberg Diakonale Høyskole med prosjektet Health equity for people with substance use disorder through simulation-based learning in nursing education.

Hensikten med prosjektet er å utvikle en simuleringsintervensjon hvor sykepleierstudenter skal trene på hvordan de kan ivareta personer med et problematisk rusmiddelbruk. Deretter skal de teste effekten av intervensjonen på sykepleierstudenters holdninger til personer med problematisk rusmiddelbruk. 

Forskningssykepleier Trine Wiig Hage, Oslo Universitetssykehus, Regional seksjon spiseforstyrrelser med prosjektet Forebygging av spiseforstyrrelser blant ungdom. Utvikling og evaluering av et lavterskel kroppsbildeprogram.

Hensikten med prosjektet er å utvikle og evaluere et verktøy for helsesykepleiere som kan brukes i arbeidet med å forebygge spiseproblemer og spiseforstyrrelser blant ungdom i Norge. Målet er at verktøyet skal brukes av helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.

Vi gratulerer!

Om NSFs stipendordning til forskning

Norsk Sykepleierforbund utlyser to stipend (ph.d. eller postdoc.) til forskning i/på sykepleierutdanning på alle akademiske nivå, og innenfor tjenesteutvikling med søkelys på pasientsikkerhet, sykepleieintervensjoner, ledelse og/eller nye organiseringsformer. Les mer om stipendordningen her.