Vi må sikre riktig oppgavedeling for pasientens sikkerhet

Forbundsledelsen - f.v. Silje Naustvik, Lill Sverresdatter Larsen og Kai Øivind Brenden.

– Primærhelseteam er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og dette understreker hvor viktig det er at oppgavedeling prøves ut i nye former, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund. F.v. nestleder Silje Naustvik, Lill Sverresdatter Larsen og 2. nestleder Kai Øivind Brenden.

Norsk Sykepleierforbund har i flere år arbeidet for riktig ansvar- og oppgavedeling i helsetjenestene.

– Rapporten er god lesning. Den viser at tverrfaglig tilnærming, med klar oppgavedeling ut fra kompetanse til ulike profesjoner, kommer pasientene til gode. Pasienter med sykdommer som diabetes, KOLS, psykisk sykdom, skrøpelige eldre og brukere med funksjonshemming er eksempler på grupper som gjennom dette får et bedre og tilpasset tilbud i sin hjemkommune. Sykepleierne, og sykepleiere med avansert spesialistkompetanse har en viktig rolle for disse pasientgruppene, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Bedre kvalitet

Norsk Sykepleierforbund har støttet helsemyndighetens ønske om å prøve ut primærhelseteam der fastlege, sykepleier og helsesekretær arbeider sammen for et bedre tilbud til grupper som har behov for oppfølging over tid. Rapporten som ble lagt fram i dag fra kommuner som har prøvd ut ordningen, sier at informasjonsgrunnlaget tyder på at primærhelseteam har vært en suksess. Teamet bidrar til bedre kvalitet i oppfølgingen av pasienter og pårørende i kommunene. De forteller i intervjuer at de har opplevd økt tilgjengelighet til helsetjenester. Tilgjengelighet har blitt skapt på andre måter enn gjennom tradisjonelle konsultasjoner med fastlegen på legekontoret.

– Dette er i samsvar med det våre medlemmer har fortalt oss. Sykepleierne som har deltatt i pilotene, forteller om pasienter som får lavterskeltilbud de ikke har fått tidligere. Bedre tid, koordinering og hjelp til mestring, som er typisk sykepleieroppgaver. Tid som ikke finnes på de fleste fastlegekontorer i dag.

– Primærhelseteam er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og dette understreker hvor viktig det er at oppgavedeling prøves ut i nye former. Den tverrfaglige tilnærmingen må både komme pasientene og de som jobber i helsetjenesten til gode, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Les mer om rapporten og finn lenke til selve rapporten.

Nyttige veier videre