Vold mot eldre

Lill Sverresdatter Larsen Lill Sverresdatter Larsen Lill Sverresdatter Larsen

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget behandler nå et representantforslag fra Fremskrittspartiet. Forslaget handler om å utvikle nasjonale retningslinjer og innføre meldeplikt i eldreomsorgen, for å motvirke vold og overgrep mot eldre.

NSF har gitt innspill til forslaget. Her pekes det på at problemet med vold mot eldre i sykehjem, både fra andre beboere, ansatte og pårørende, ikke skyldes mangel på lover og regler. Helsepersonell har allerede meldeplikt gjennom helsepersonelloven, og en rekke forskrifter stiller krav om gode og trygge tjenester.

NSF ser et behov for å ivareta og beskytte hjemmeboende eldre særskilt, men mener at de viktigste tiltakene for å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot eldre, er styrket grunnbemanning, økt kompetanse og etisk bevissthet, stabilitet i personalgruppen/bemanningsstabilitet og en kraftig styrking av den faglige ledelsen.

Les hele innspillet her: Innspill til representantforslag 218 S - om nasjonale retningslinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre (PDF)