Barn på flukt er først og fremst barn

Forside av brev til Stortinget: Nei til prop. 82 L

Bildet viser forsiden av brevet til Stortinget, som NSF stiller seg bak.

NSF har sammen med en rekke organisasjoner stilt seg bak et opprop til Stortinget. Det er foreslått at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år skal legges til Utlendingsdirektoratet (UDI), ikke til barnevernet. NSF mener dette vil gjøre at disse barna får et dårligere omsorgstilbud enn andre barn under offentlig omsorg i Norge, og har vist til dette i flere høringsrunder.

Lovforslaget innebærer en forskjellsbehandling i forhold til både enslige mindreårige under 15 år og barn på samme alder under offentlig omsorg. Det strider med barns rettigheter og er ikke i tråd med Grunnlovens forbud mot usaklig forskjellsbehandling.