Dette mener Norsk Sykepleierforbund om foreldrepermisjon

Illustrasjonsfoto av baby

Illustrasjonsfoto: Michal Jarmoluk / Pixabay 

Et internt utvalg har nylig utarbeidet en rapport med anbefalinger om foreldrepermisjon, som forbundsstyret har sluttet seg til.

Dette er Norsk Sykepleierforbunds anbefalinger til foreldrepermisjon:

Mors behov for restitusjon

 • Mors barselpermisjon - seks uker etter fødsel - holdes utenfor tredelingen av foreldrepermisjonen og kommer i tillegg til 15 uker mødrekvote. Foreldrepermisjonen utvides som følge av dette med seks uker.
 • Permisjonstiden regnes fra barnets faktiske fødselsdato, ikke termindato.
 • Dagens uttaksordning vurderes og justeres for å unngå uttak som svekker kvinners opptjeningsrettigheter.
 • Permisjonsordningen bør ha en noe større fleksibilitet for overføring av kvoter mellom foreldrene.
 • Fedre/medmødre skal sikres lovfestet rett til lønnet omsorgspermisjon (utenom fedrekvoten) etter fødsel.
 • Far/medmor skal sikres selvstendig uttaksrett til felleskvoten, uten aktivitetskrav til mor.

Reell mulighet for å følge nasjonale anbefalinger om amming innenfor rammen av en tredelt foreldrepermisjon:

 • Myndighetene oppfordres til å gjennomføre en nasjonal kartlegging av praktiseringen av retten til ammefri i norsk arbeidsliv.
 • Retten til å beholde avtalte tillegg/lønn ved tilrettelegging for ammefri må sikres i tariffavtalene.
 • Norsk Sykepleierforbund utarbeider informasjon for bevisstgjøring av ledere, tillitsvalgte og medlemmer om den ubetingede retten til ammefri i Arbeidsmiljøloven § 12-8.
 • Norsk Sykepleierforbund forventer at arbeidsgiver legger til rette for at den ubetingede retten til ammefri kan innfris.
 • Norsk Sykepleierforbund må bidra til at flere saker om brudd på retten til ammefri blir kanalisert til aktuelle nemnder (tvisteløsnings-eller diskrimineringsnemnda).

Tilstrekkelig informasjon til medlemmer som ønsker å ta ulønnet permisjon i forbindelse med omsorg for små barn

 • Informasjon om rettigheter og konsekvenser av ulønnet permisjon legges på Norsk Sykepleierforbunds nettsider, det utarbeides info-materiell og tillitsvalgtopplæringen styrkes.
 • Rettigheter knyttet til svangerskap, fødsel, permisjon og amming gis større plass i tillitsvalgt-opplæringen.

Andre aktuelle tiltak

 • Særlig komplisert fødsel må gi rett til utvidete rettigheter på linje med prematur fødsel, eksempelvis i form av rett til/bruk av sykemelding eller utvidet permisjonstid.
 • Lovverk og informasjon om rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid må forenkles for å bli reelt tilgjengelig for alle aktuelle brukergrupper.

Bakgrunn for arbeidet

NSF har prinsipielt støttet en tredeling av foreldrepermisjonen. NSF har lagt vekt på at styrkede rettigheter for far ikke skal innebære en forkorting av mors permisjonstid, at mors behov for restitusjon skal ivaretas og at det skal være mulig å følge nasjonale anbefalinger om amming. Jordmorforbundet NSF og Landsgruppen av helsesykepleiere NSF har uttrykt skepsis til dagens tredeling da de mener den i for liten grad har vektlagt hensynet til mor og barns helse.

På landsmøtet i 2019 la NSF Sør- Trøndelag fram en sak for å få en tydeliggjøring av NSFs politikk rundt foreldrepermisjon. Landsmøtet vedtok å sette ned et internt utvalg som skulle vurdere

 • Hvordan man best kan ivareta mors behov for restitusjon etter fødsel.
 • Hvordan man bør arbeide for at det skal oppleves som en reell mulighet å følge nasjonale anbefalinger om amming innenfor rammen av en tredelt foreldrepermisjon.
 • Hvordan NSF kan bidra til at medlemmer som ønsker å ta ulønnet permisjon i forbindelse med omsorg for små barn er tilstrekkelig informert om økonomiske konsekvenser.

Det er dette vedtaket som nå er fulgt opp gjennom utvalgets rapport og vedtak i forbundsstyret.