Flere helgevakter bør bygge på frivillighet og kompensasjon

En illustrasjon av tre sykepleiere i resepsjonen, en som skal hjem. Illustrasjon: Martina Paukova.

Illustrasjon: NSF/Martina Paukova

Viktig å finne felles løsninger

Dersom vi skal løse utfordringene knyttet til bemanning i helg, samtidig som vi ivaretar ansattes arbeidsmiljø og velferdsmessige behov, er frivillighet og medbestemmelse nøkkelord.

Å løse sykepleiermangelen med pisk, faller på sin egen urimelighet og vil bare gjøre det enda vanskeligere å beholde og rekruttere sykepleiere. Sykepleiermangelen gjør det viktigere enn noen gang å finne felles løsninger.

Sprik mellom planlagt og faktisk bemanning

Det er på tide å starte en god sirkel med mer robust bemanning og helsefremmende arbeidstidsordninger, som vil gi redusert sykefravær og helsepersonell som vil bli på sin vakt.

Vår årlige kartlegging viser sprik mellom planlagt og faktisk bemanning for sykepleiere, og spriket er faktisk ikke størst i helgene – det er ukedagene. Arbeidsgivernes bemanningsplanlegging tar nemlig lite høyde for sykefravær, foreldrepermisjoner, kurs, utdanning med videre.

Dette gjør at en allerede stram grunnbemanning blir til underbemanning. Det betyr også at før man ser på nye løsninger for å dekke bemanningsbehov i helgene, må det først gjennomføres tiltak for å styrke bemanningen.

Gode løsninger lokalt

Lokalt finner man gode løsninger hele tiden. Men mer ubekvem arbeidstid vil ikke gjøre at vi beholder flere i yrket, tvert imot. Samtidig er det heller ikke slik at det er overflod av folk på jobb på dagtid i ukedagene. De er travle, for alt av planlagte aktiviteter styres dit.

Flere helgevakter er mulig så lenge man bygger på frivillighet og kompensasjon. Turnus med lengre vakter i helgene, bedre fordeling av helgearbeidet og bemanningsenheter/vikarpooler eller andre former for arbeid på tvers av enheter er også en del av verktøykassa.

Mange jobber allerede veldig mye mer helg enn det som er avtalt arbeidstid. Enda flere vil være interessert i dette dersom det gir dem noen goder. Bedre betalt for eksempel.

Nyttige veier videre