Koronakommisjonen: Intensivberedskapen var for dårlig

Lill Sverresdatter Larsen

- Det er bra at kommisjonen slår fast at intensivkapasiteten var mangelfull, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Den andre rapporten fra koronakommisjonen ble lagt frem i dag.

- Det er svært alvorlig at dekningen av intensivsykepleiere ikke var god nok, og mangelen var godt kjent, sa kommisjonsleder Egil Matsen på da han la frem koronakommisjonens andre rapport.

Mangelfull intensivkapasitet godt kjent hos myndighetene

- Det er bra at kommisjonen tydelig slår fast at intensivkapasiteten var mangelfull, at det manglet intensivsykepleiere, og ikke minst at dette var en kjent utfordring som burde ha vært tatt tak i tidligere. Kommisjonen peker også på flere tiltak som vi støtter: øke grunnkapasiteten, utdanne flere, og skaffe en nasjonal oversikt over intensivsykepleiere, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Her er norsk Sykepleierforbunds liste med tiltak som vil kunne bedre situasjonen umiddelbart:  

  • Vi trenger en nasjonal oversikt, og vi kan skaffe den raskt ved å gi intensivsykepleiere og andre spesialsykepleiere spesialistgodkjenning.
  • Lønnsøkning vet vi at virker, selv om det ikke er hele løsningen. Vi trenger en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse.
  • Det må opprettes flere utdanningsstillinger slik at flere kan få den kritiske kompetansen som samfunnet mangler.

Peker på konsekvenser av frafall, men ingen tiltak

- Kommisjonen påpeker at flere sykehus strever med frafall blant sykepleierne. Ved flere sykehus har dette gjort det vanskelig å ta igjen etterslep fra pandemien og komme tilbake til normal drift. Men hvor er tiltakene? Hvem har ansvaret? Det sier kommisjonen ingenting om, sier Sverresdatter Larsen.

Mangelfull beskrivelse av kommunehelsetjenesten

Kommisjonen slår at velutviklede helse- og omsorgstjenester og en offentlig sektor med gjennomgående høy kompetanse har gitt et bedre utgangspunkt for håndteringen av pandemien i Norge enn i mange andre land.

- Men vi savner en beskrivelse av de utfordringene som har vært i de kommunale helse- og omsorgstjenestene under pandemien. Mangelen på gode planer fikk store konsekvenser her. Selv om kommunene har håndtert både pandemien generelt og utbrudd i omsorgssektoren tilfredsstillende, sier Sverresdatter Larsen.

Store konsekvenser for barn og unge

Kommisjonen viser også at en stor andel barn og unge sliter i kjølvannet av pandemien. Veksten har vært størst knyttet til spiseforstyrrelser, skolevegring og isolasjon.

- Omdisponeringen av helsesykepleiere fra skolehelsetjenesten til smittevernarbeid har vært svært uheldig, og dette savner vi omtale av i rapporten. Vi trenger et bedre lavterskeltilbud, ressurser hos BUP, og også for helsesykepleiere trenger vi flere utdanningsstillinger, avslutter Sverresdatter Larsen.

Nyttige veier videre