Kriseforståelsen er her, nå må vi ta fatt

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun påpeker at det haster og viser til tiltak som må virke raskt.

– Jeg er først og fremst fornøyd med at vi endelig kan jobbe med konkrete løsninger for å forbedre og bevare en god helsetjeneste for pasienter og brukere over hele landet. Det starter med personellet. Vi er enig med kommisjonen i at det ikke kan være en ubegrenset personellvekst i helsektoren. Det virker likevel ikke realistisk å planlegge utviklingen fremover med utgangspunkt i SSBs minimumsalternativ for personellbehov. Dette kaller SSB selv urealistisk. Om dette blir gjeldende politikk vil vi styre mot en helse- og omsorgstjeneste med lavere kapasitet og kompetanse. Det vil undergrave vår felles helsetjeneste. Her må politikere og helseledere være sitt ansvar bevisst, sier Sverresdatter Larsen.

– Vi trenger at det investeres i flere sykepleiere både i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Og at helse får en mer rettmessig andel både av arbeidsstokken og av budsjettene.

Premiss for bosetting og beredskap

– Helse er lik samfunn. For å sikre beredskap, må det bo folk i hele landet, og folk bor der det er helsetilbud. Derfor er en satsing på helse også beredskap. Det er tøffe geopolitiske tider og vi trenger at det bor folk over hele landet med et godt helsevesen. Forsvarssjefen har i flere sammenhenger understreket den beredskapsmessige viktigheten av at vi steller godt med helsetjenestene våre. Da må vi få på plass tiltak for å beholde og rekruttere livsviktig helsepersonell i hele landet. Det er selve premisset for bosetting og beredskap både i fred, krise og krig. Som kommisjonen selv sier: Det er tid for handling, fortsetter hun.

– Overordnet handler det om at sykepleiere har rammer og arbeidsbetingelser som gjør at de både kan og ønsker å bli i jobben sin i et helt yrkesliv. Et nøkkelpunkt da er at vi må få ned belastningen. Vi har i det siste sett altfor mange eksempler på pasienter som lider under at det ikke er nok kompetanse på vakt. Det finnes ingen snarvei til å utdanne folk som skal behandle og pleie pasienter med multidiagnoser og som blir stadig sykere, sier hun.

Må være selvforsynte med sykepleiere

Sverresdatter Larsen peker på at kompetanse må være grunnstenen i alt helsetjenesten skal bygge på. Sammensetningen av teamene fra ulike profesjoner skal bygges rundt pasientene og befolkningens behov. Hvis en prøver seg med løsninger som ikke er gjennomtenkte eller faglig godt forankret, så er det selve oppskriften på et todelt helsevesen. De som kan betale for det vil alltid velge en kompetanse som er egnet til å løse deres behov for helsehjelp. Men Norsk Sykepleierforbund mener den tilgangen må være tilgjengelig for alle.

– Derfor skal vi være selvforsynte med sykepleiere og andre nødvendige helseprofesjoner i Norge. Det forstår jeg at helsepersonellkommisjonen også er enig i. Vi må være solidariske med andre land som også trenger sine sykepleiere.

Effektiv organisering og riktig oppgavedeling

– Helsedirektør Bjørn Guldvog har helt rett når han i går gikk ut og sa at det er viktig å gjøre det mer attraktivt å jobbe i helsevesenet, og at lønn er en del av det. Vi trenger at det legges penger på bordet til ordninger og goder som gjør at sykepleiere og andre opplever det som mer attraktivt enn i dag. Når arbeidsgivere landet over sier at det er sykepleiere de sliter mest med å få tak i, handler det jo om at de ønsker denne kompetansen og ser verdien av den. Den virkeligheten må gjenspeiles i reelle økonomiske prioriteringer.

Kommisjonen peker på løsninger innenfor noen områder som Norsk Sykepleierforbund mener er gode: folkehelsearbeid, oppgavedeling, bruk av teknologi, styrking av kommunene.

– Et program for en effektiv organisering og riktig oppgavedeling ser ut som et godt tiltak. Vi ønsker en sterkere myndighetsstyring og involvering i arbeidet med ansvars- og oppgavedeling. Kompetansebehovet må være det styrende for arbeids- og oppgavedelingen, sier Sverresdatter Larsen.

Kommisjonen foreslår også et forskningsprogram for teknologi og arbeidsprosesser.

– Det er bra, så lenge målet også er å heve kvaliteten på tjenestene, ikke bare effektivisere. Her er det masse potensial og mye spennende arbeid som foregår.

Les Norsk Sykepleierforbunds innspill