– Kutt truer kommune-helsetjenesten og sykehusene

Andre nestleder Kai Øivind Brenden, eldreombud Bente Lund Jacobsen og daglig leder i Fellesforbundet Lars Erik Flatø

Andre nestleder i Norsk Sykepleierforbund Kai Øivind Brenden, her sammen med eldreombud Bente Lund Jacobsen og daglig leder i Fellesforbundet Lars Erik Flatø. Foto: Jan Vegard Pettersen

Norsk Sykepleierforbund har de siste dagene deltatt i høringer i arbeids- og sosialkomiteen, utdannings- og forskningskomiteen, og kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Her har vi gitt våre anbefalinger om statsbudsjettet for neste år.

Kai Øivind Brenden, andre nesteleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), løftet frem hovedpunktene nedenfor i de ulike komiteene.

NSF har også sendt inn skriftlige innspill til komiteene. Dem kan du lese på vår side for høringsuttalelser.

Våre anbefalinger til arbeids- og sosialkomiteen: Heltid handler om pasientsikkerhet

Helse- og omsorgssektoren har fortsatt en høy andel deltidsstillinger. Det viser NSFs heltidsbarometer. Hittil i år er 63 prosent av utlyste sykepleierstillinger heltid og hele 36 prosent deltid - av totalt 20 923 utlyste stillinger.

Brenden ga følgende hovedinnspill til helse- og omsorgskomiteen:

  • Sterkere finansiering til å skape en bærekraftig heltidskultur
  • Satse økonomisk for et forsterket partssamarbeid om målrettede arbeidsmiljøtiltak som verner ansatte mot risikofaktorene og styrker de helsefremmende faktorene i helse- og omsorgssektoren.

For å lykkes med en bærekraftig heltidskultur var Brenden klar i sin tale på hva som må til:

– Det må sikres en bemanning som er i tråd med de faktiske behovene gjennom økt bemanning og helsefremmende arbeidstidsordninger. Dette er helt nødvendig for at sykepleiere skal makte å arbeide heltid, og for at turnuser i større grad kan baseres på hele stillinger, sa han.

Våre anbefalinger til kommunal- og forvaltningskomiteen

Hvis regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år blir vedtatt av Stortinget, må kommunene antagelig kutte utgifter på 12-13 milliarder kroner.
Kommunene vil kutte det meste innen helse- og omsorg. I tillegg må sykehusene kutte flere milliarder.

– Dette er dårlig nytt for totalberedskapen, det er dårlig for de sosiale forskjellene, og det er dårlig samfunnsøkonomi, advarte Brenden.
Andelen av offentlige utgifter til helse og andelen av BNP til helse har vært nesten helt lik de siste ti årene. Med andre ord brukes det forholdsmessig mindre på helsetjenester.

Brenden anbefalte følgende endringer i statsbudsjettet:

  • Kuttet på 1 milliard i investeringstilskudd må reverseres. Det vil bare utsette nødvendige investeringer i kommunene
  • Det er feil å stoppe helt opp med nasjonale it-løsninger for kommunal journal og samhandlingsløsninger. Her er det allerede investert mye.
  • Det trengs tilskudd for omstilling og modernisering, for eksempel til nødvendig kompetanse som avansert klinisk allmennsykepleiepleie og psykisk helse og rus.

Våre anbefalinger til utdannings- og forskningskomiteen

Brenden stilte sammen med studentleder Sigrid Husøy Larsen i høringen til utdannings- og forskningskomiteen.

-Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre utgjør en livsviktig bærebjelke i helsevesenet. Samtidig er det stor mangel på dem. Kapasitet og kvalitet i utdanningene er derfor avgjørende for en god helsetjeneste, var budskapet fra Brenden.

Derfor trengs det:

  • Flere praksisplasser
  • Flere lærere til sykepleierutdanningen
  • Flere sykepleiere med mastergrad og veiledningskompetanse
  • Flere kombinerte stillinger mellom utdanning og helsetjeneste
  • Økte investeringer til avanserte ferdighets- og simuleringssentre med tidsriktig utstyr

– Dette betyr i korthet at sykepleierutdanningen må få økt finansiering, på linje med andre helseprofesjonsutdanninger, avsluttet han.

Våre anbefalinger til familie- og kulturkomiteen

Brenden trakk frem at jobben med å løse sykepleiermangelen trenger en samlet tilnærming, blant annet med en sterkere økonomisk satsing på likestilling, tiltak mot vold og trusler og tiltak for heltidskultur.

– Vi trenger en bærekraftig heltidskultur. For å lykkes med det, trengs en økt grunnbemanning og helsefremmende arbeidstidsordninger. Til det trengs det en økonomisk styrking, sa han.

NSF har fått tilbakemeldinger om at sykepleiere ikke får den tilretteleggingen de har krav på for å kunne amme, og derfor oppfordret Brenden til å kartlegge praktisering av reglene for rett til ammefri.

Brenden etterlyste også en kartlegging av vold og trusler. En av fire sykepleiere har vært utsatt for vold og trusler, og det er trolig store mørketall. Arbeidstilsynet har avdekket at både sykehus og kommunehelsetjenesten har mangler i arbeidet med vold og trusler.

NSF la frem sine synspunkter for helse- og omsorgskomiteen forrige uke.