Noen riktige grep for helsepolitikken, men helhet og styrke mangler

Lill Sverresdatter Larsen i Vandrehallen på Stortinget

Rammene for sykehus og kommuner er for svake

Landet vårt, og særlig helse- og omsorgstjenestene våre, har vært gjennom en tøff pandemi. I 2022 skal helsesektoren ta igjen etterslep i pasientbehandlingen etter pandemien, tilbud skal reetableres, det løpende pasientarbeidet skal håndteres. Og vi skal forberede oss på kommende pandemier. Større investeringer i kompetanse, IKT, utstyr og bygg er nødvendig for å få en effektiv og forsvarlig drift, redusere ventetider og øke kvaliteten i pasientbehandlingen.

– Helsesektoren har lenge og systematisk blitt underfinansiert, og 2022 er dessverre intet unntak. De økonomiske rammene for sykehusene og kommunene i 2022 legger ikke til rette for å møte det som står foran oss. Sykepleiere faller fra fordi totalbelastningen blir for stor på jobb. Stående som det er, vil dette budsjettet forverre situasjonen, sier Sverresdatter Larsen.

– Det finnes ingen konkrete tiltak eller økonomiske midler for å møte sykepleiermangelen. Det er alvorlig. Den såkalte opptrappingsplanen og rekrutteringsplanen er uten reelt innhold. Da jeg kommenterte statsbudsjettet i fjor, manglet vi vel 5000 sykepleiere. I år mangler vi 7000, 2000 flere. Her trenger vi kraftfulle tiltak, og vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet fyller disse planene med konkrete tiltak og midler, fortsetter Sverresdatter Larsen.

Viktig med spesialistgodkjenning for flere sykepleiere, og ny sjefsykepleier og sjefjordmor

Det er bra at regjeringen ber Helsedirektoratet utrede ulike modeller som kan føre til spesialistgodkjenning av blant annet anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleiere, jordmødre, helsesykepleiere og sykepleiere i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

–Dette vil sikre enhetlig og rett kompetanse, og det vil gi bedre pasientsikkerhet. Det vil også gi en viktig oversikt som er helt fraværende i dag, slik at vi faktisk vet hvor mange for eksempel intensivsykepleiere vi har og hvor mange vi mangler, sier Sverresdatter Larsen.

– Regjeringens forslag om sjefsykepleier og sjefjordmor er også godt. Det er en anerkjennelse av sykepleierfaget og sykepleiere og jordmødres sentrale rolle i helsetjenestene. Dette vil få stor betydning for pasientene, gjennom å utvikle helsetjenestene i tråd med pasientenes og befolkningens behov, sier Sverresdatter Larsen.