Norge trenger flere helsesykepleiere

Rapportforside: Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, SINTEF 2020

Sintef har på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjort en vurdering av behovet for helsesykepleiere i årene framover. De har benyttet data fra anbefalte normtall fra Helsedirektoratet, krav i nasjonal faglig retningslinje for tjenesten og andre offentlige dokumenter. De har gjort spørreundersøkelser blant ledere og helsesykepleiere i tjenesten, samt av ansatte ved alle helsesykepleierutdanningene.

Hovedfunnene i rapporten

  • Det er et stort merbehov for helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
  • Helsesykepleiere må prioritere vekk viktige oppgaver, særlig universelle tilbud og fagutvikling.
  • Yrket er preget av deltid, prosjektstillinger og lav lønn.
  • Utdanningskapasiteten for helsesykepleiere er lav.

Bakgrunnen for at NSF ønsket en slik vurdering var framskrivingen av behov for helsesykepleiere i Helsemod fra SSB 2019, som viste at det ikke vil bli noen mangel på helsesykepleiere i årene framover. Dette stemte ikke med vår kunnskap om tjenesten.

I praksis betyr mangelen på helsesykepleiere at de blant annet jobber mindre med elevenes psykososiale miljø i skolen, mindre med rus- og tobakksforebygging, og mindre med universell foreldreveiledning på helsestasjonen. Rollen som barn og unges «lokale barneombud» - dvs. å være deres talsperson opp mot beslutningstakerne, prioriteres ikke. Helsesykepleiere nedprioriterer også kompetanse- og fagutvikling, dette i en tjeneste som helsemyndighetene mener trenger styrket kompetanse.

Styrking må til

Sintef konkluderer med at «Det er altså nødvendig å jobbe på mange områder samtidig for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og den status helsesykepleieryrket har».

NSF mener det betyr at:

  • utdanningskapasiteten må økes
  • helsesykepleierutdanningen må bli en fullverdig masterutdanning

Dette er avgjørende for å kunne styrke fag-, kompetanse- og kunnskapsutviklingen i tjenesten.

  • Kommunene må benytte de økte midlene til tjenesten til å opprette flere faste, hele stillinger for helsesykepleiere.
  • Det må opprettes et kompetanse- og utviklingssenter for tjenesten.