OECD-tallene om helsebemanning

OECD logo

Forkortelsen OECD står for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Norge har imidlertid et annet helsevesen enn de fleste av landene en sammenligner med. Vi som samfunn har gjort et politisk valg om å ha en viss kvalitetsstandard i kommunehelsetjenesten. En forklaring er den norske geografien. En annen er det valget som er tatt i Norge knyttet til bosettingsmønster.

Spredt bosetting

Vi er om lag like mange mennesker i dette landet som i for eksempel Danmark, men vi har en befolkning som er spredt rundt om i hele landet. I Danmark er den lengste bilturen du kan ta, rundt fem timer, hvis du reiser fra Skagen til København. Reiser du fra syd til nord i Nordland fylke, tar det nesten tre ganger så lang tid. I godt vær. På denne strekningen bor det folk hele veien. Dette er folk som skal ha et tilstrekkelig godt helsetilbud.

Kommunehelsetjenesten er også den største årsaken til at Norge har flere sykepleiere enn andre land. I kommunene utføres det svært komplisert behandling, som andre steder ville blitt gjort på sykehus. Mennesker har ikke mindre behov for sykepleie om de bor i Balsfjord eller Oslo. En tettere bosetting i andre land gir en «stordriftsfordel». I et land med spredt bosetting, krever det flere sykepleiere og annet personell med høyere helsefaglig utdanning.

Teller hoder, ikke årsverk

Når vi snakker om norske forhold, så gir det mest mening å se på norske tall, som har til hensikt å si noe om situasjonen. Tre av fire kommuner melder om problemer med å rekruttere sykepleiere. NAV melder om nesten 6600 ubesatte sykepleierstillinger, og vel 2000 ubesatte helsefagarbeiderstillinger.

Sykepleierdekning, kvalitet og pasientsikkerhet henger tett sammen. Mangel på sykepleiere i sykehus fører til økt dødelighet, flere komplikasjoner, flere feil blant de sykepleierne, eller personellet, som er til stede, reinnleggelser, utskiftninger av personell, høy bruk av vikarer og økte utgifter.

OECD-tallene tar ellers ikke hensyn til variasjon i utbredelsen av deltidsarbeid, sykefravær og permisjoner, ulik organisering av tjenestene og arbeidsdelingen mellom tjenestene og familien. Det som telles, er hoder, ikke årsverk. Siden deltidsandelen fortsatt er høy i norsk helsetjeneste, er antallet personer vesentlig høyere enn antall årsverk. Også i Norge har vi omfattende uformell omsorg gjennom pårørendearbeid, men i andre OECD-land gjør pårørende enda mer.