Psykisk helse og rus på agendaen

Leder for SPOR Espen R Gade, leder for helsesykepleierne Ann Karin Swang, helseminister Ingvild Kjerkol, og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Leder for SPoR, Espen Gade Rolland, leder for helsesykepleierne, Ann Karin Swang, helseminister Ingvild Kjerkol og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Møtte helseministeren om opptrappingsplan

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen deltok 13. mai på nasjonalt innspillsmøte om opptrappingsplan for psykisk helse med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Vi vet at mennesker med psykiske lidelser lever 20 år kortere enn gjennomsnittet, i stor grad fordi de ikke får den somatiske helsehjelpen de skal ha. Det må vi gjøre noe med, sa forbundsleder Sverresdatter Larsen på innspillsmøtet.

- Både primærhelseteam og den nye spesialsykepleieren innen psykisk helse og rus er innrettet for å bidra til nettopp dette. Vi må utvikle disse tjenestene og bruke denne kompetansen, fortsatte hun.

Krever ressurser til psykisk helse og rus

Regjeringen skriver i invitasjonen til møtet den 13. mai om opptrappingsplanen: Regjeringen skal legge frem en ny opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler. Opptrappingen skal styrke kommunale tjenester, men også sikre bedre kvalitet og økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten. I planen skal vi både se på det som fremmer god psykisk helse og forebygger psykiske plager, og vi skal jobbe for mer tilgjengelig og nær hjelp. Tilbudet til dem med alvorlige og sammensatte utfordringer er også en del av planen. I tillegg vil vi styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

– Vi skal gi et bredt skriftlig innspill til planen, den er viktig for oss, viktig for befolkningen og alle som trenger psykisk helsehjelp. Det handler om ressurser, men ikke penger alene. Vi trenger å sørge for at kart og terreng henger sammen, da får vi gode tjenester, som er helsefremmende, som henger sammen, som er tilgjengelig når behov oppstår.  Vi må sikre at de aller sykeste opplever verdighet, opplever mestring og ikke minst får mulighet til å leve et godt liv, sa forbundslederen.

Nestleder møtte statssekretær om ROP

Tidligere denne uken (9. mai) var nestleder Kai Øivind Brenden blant de som hadde møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng. NSF har gått sammen med en rekke profesjons- og brukerorganisasjoner om styrke helsetilbudet til mennesker som sliter med alvorlig psykisk helsesvikt og rusproblemer. Mennesker med både rus- og psykiske lidelser trenger en helse- og sosialtjeneste som kan trekke i samme retning og tilrettelegge for integrerte tjenester, og tverrfaglig- og sektoriell samhandling.

Det har vært kjent i mange år at mennesker med rus og psykiske problemer (ROP) i gjennomsnitt dør 20-25 år tidligere enn den øvrige befolkningen. Ikke på grunn av sine rus- og psykiske lidelser, men av somatiske tilstander som ikke er oppdaget, kartlagt eller behandlet, og som innehar et stort potensial for forebygging. Likevel har ikke helse- og omsorgstjenestene klart å tilpasse tilbudene i tilstrekkelig grad.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng, 2. nestleder Kai Øivind Brenden og samarbeidsorganisasjoner
Statssekretær Karl Kristian Bekeng, 2. nestleder i NSF Kai Øivind Brenden og øvrige organisasjoner.

Forverret under pandemien

På møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng (A) fremmet Brenden, nestleder i NSF i samarbeid med blant annet Fagrådet innen rusfeltet, Rådet for psykisk helse, Mental helse, Norsk psykologforening med flere, krav om likeverdige helsetjenester og bedre levekår. Særlig ble behovet for godt koordinere helsetjenester, et sted å bo og noe meningsfullt å gjøre løftet fram.

I møtet kom det frem sterk bekymring for at situasjonen har forverret seg under pandemien. Delegasjonen av fagfolk og brukere fremmet at det haster med tydelige signaler til fagfeltet om hvordan dette skal utformes for fremtiden.

En avgjørende indikasjon på et velfungerende velferdssamfunn er måten vi tar oss av de med mest omfattende behov, særlig når de i liten grad selv kan stå på barrikadene, var et av budskapene. Brenden, med støtte av NSFs faggruppe SPoR, etterlyste i møtet en handlingsplan for redusert dødelighet for mennesker som sliter med alvorlig psykisk helsesvikt og rusproblemer.

https://debatt.h-a.no/2022/debatt/mennesker-med-rus-og-psykiske-problemer-rop-vi-roper-ut-om-deres-behov/

Konferanse om psykisk helse og rus

Den 16-17. juni arrangerer NSF en nasjonal konferanse om tematikken. Det blir et spennende program, og mye er allerede klart. Konferansen avholdes i Oslo, og påmeldingsfristen 1. juni.