Regjeringens helsepersonellkommisjon er oppnevnt - Norsk Sykepleierforbund representert

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Helsepersonellkommisjonen skal ifølge regjeringen etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet, for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

–Norsk Sykepleierforbund har jobbet for å få på plass denne type kommisjon, som tar for seg hvordan og på hvilken måte vi skal bemanne helsevesenet fremover. Vi er fornøyd med at regjeringen har lyttet til oss, og jobbet raskt med å få den oppnevnt, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Helsepersonellkommisjonens hovedoppgave er ifølge regjeringen å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040. Kommisjonen skal blant annet vurdere hvordan innovasjon gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i tjenestene. Den skal også se nærmere på hvordan ubenyttet arbeidskraft kan kvalifiseres og mobiliseres.

–Nå får vi for alvor arbeidet systematisk med både å kartlegge den reelle situasjonen og behovene fremover. Vi forventer at arbeidet munner ut i konkrete og gjennomførbare tiltak som setter helsevesenet i stand til å gi pasientene en trygg og god behandling, med riktig bemanning og oppgavedeling, fortsetter Sverresdatter Larsen. 

Torbjørn Solberg
Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem i Norsk Sykepleierforbund er blant helsepersonellkommisjonens medlemmer.

Fire av kommisjonens medlemmer er sykepleiere

Kommisjonen består av medlemmer fra både arbeidstaker- og -giversiden, og de kommunale helsetjenestene og sykehusene. Blant dem er det fire sykepleiere: forbundsstyremedlem i Norsk Sykepleierforbund Torbjørn Solberg, Iren Mari Luther, Anne-Grethe Naustdal og Magne Nicolaisen.

–Det er viktig og bra at kommisjonen er bredt sammensatt, og ikke minst at sykepleiere og annet helsepersonell er godt representert i kommisjonen, sier Sverresdatter Larsen.

Kommisjonen skal levere en norsk offentlig utredning (NOU) innen 1. februar 2023.

Kommisjonen består av følgende medlemmer:

Gunnar Bovim, professor, Trondheim

Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum

Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø

Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo

Iren Mari Luther, leder, Oslo

Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø

Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen

Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand

Marit Karlsen, lege, Kautokeino

Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg

Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim

Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer

Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord

Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø

Morten Dæhlen, professor, Tønsberg

Les nyhetssak fra regjeringen